fbpx

De minimis -tuki Business Finland

Euroopan unionissa valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kielletty. Rajoituksella pyritään ehkäisemään sisämaan kilpailun ja EU:n maiden välisen kaupan vääristymistä. Yleistä talouden kehittymistä edistävät julkiset tuet yritystoiminnalle voivat kuitenkin olla sallittuja tiettyjen rajojen puitteissa. Euroopan komissio on antanut yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, millaiset valtiontuet ovat sallittuja ja millaisia menettelytapoja tukia myönnettäessä tulee noudattaa.

Kevein tapa huomioida nämä EU:n valtiontukisäännöt on myöntää tuki vähämerkityksellisenä eli de minimis -tukena. De minimis -tukea käsittelee EU komission asetus 1407/2013. Kolmen peräkkäisen verovuoden aikana yritykselle maksettavan, enintään 300 000 euroa suuruudeltaan olevan, tuen katsotaan olevan merkitykseltään niin vähäistä, ettei siitä tarvitse tehdä ilmoitusta EU-komissiolle. De minimis -tuesta ei myöskään tarvitse jälkikäteen raportoida komissiolle tai kansallisille viranomaisille.

Business Finlandin
myöntämästä rahoituksesta de minimis -tuen piiriin kuuluu Innovaatioseteli, Tempo ja Explorer-rahoitukset. Myös Business Finlandin myöntämä kehitysrahoitus- ja esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteissa, sekä materiaalikatselmus kuuluvat de minimis -tuen piiriin.

Business Finlandin lisäksi de minimis -tukia myöntää Suomessa Finnvera, ELY-keskukset, kunnat ja maakuntien liitot.

De minimis -tuki Business Finland

Myönnettävän de minimis -tuen suuruus määräytyy haettavan Business Finland -rahoituksen mukaan. 

Innovaatiosetelillä voi ostaa yhtiön ulkopuolelta uutta tietoa ja osaamista. Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joiden uusi palvelu- tai tuoteidea vaatii eteenpäin viemiseksi ulkopuolista asiantuntija-apua. Innovaatiosetelin suuruus on 5000 euroa ja 100% ostettujen palveluiden arvonlisäverottomasta hinnasta. Sillä voi ostaa palveluita yhdeltä palveluntarjoajalta. Avustus maksetaan yritykselle sen jälkeen, kun palveluntuottajan toimittama työ on hyväksytty ja maksettu hakijayrityksen toimesta. Tämä tarkoittaa että hakijayrityksellä on oltava tarvittavat kassavarat maksaa tehty työ itse, ennen avustuksen saamista. Innovaatiosetelissä oli ennen 1000 euron suuruinen omarahoitusosuus, mutta 1.1.2022 alkaen sitä ei ole enää vaadittu.

Tempo-rahoitus sopii yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Sitä voidaan käyttää liikeidean toimivuuden testaamiseen, kansainvälisten markkinoiden kartoittamiseen tai esimerkiksi tuote- ja palvelukonseptin kysynnän pilotointiin asiakkailla.

Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin ja se soveltuu startup-, pk- ja midcap-yrityksille. Business Finland kattaa 75% projektin kustannuksista ja rahoitus voi olla enintään 50 000 euroa.

 

Market Explorer -rahoitus on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden ostamiseen, joilla saadaan uutta tietoa ja osaamista uudesta kansainvälisestä markkinasta. Lisäksi hyväksytään korkeintaan 20% muita kustannuksia ostettujen palveluiden määrästä. Rahoituksen määrä on 5000-10 000 euroa ja se kattaa 50% projektin kustannuksista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. 

 

 

Talent Explorer -rahoitus sen sijaan on tarkoitettu kansainvälisen osaajan palkkaamiseen. Rahoitus on avustusta ja se kattaa puolet palkattavan asiantuntijan kustannuksista, mukaan luettuna sivu- ja matkakulut. Rahoitettava projekti voi olla enintään 40 000 euron suuruinen.

 

Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu yritysryhmien yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Group Explorer rahoituksen suuruus on 2 500-20 000 euroa per yritys ja tukitaso pk-yrityksille on 50%, kun taas suurille ja midcap-yrityksille 40%.

 

Exhibition Explorer -rahoituksella voidaan mennä kansainvälisille messuille vähintään neljän kotimaisen yrityksen voimin. Yritysten tulee kuulua pk- ja midcap-kategoriaan, joista ensimmäisen tukitaso on 50% ja jälkimmäisen 40%. Yksittäiselle yritykselle avustusta voidaan myöntää enintään 30 000 euroa ja pienin mahdollinen avustus on 500 euroa.Kannattaa muistaa että yritys on itse vastuussa varmistaa, ettei 200 000 euron de minimis –tukiraja ylity kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Mitkä asiat voivat tulla de minimis -tukien saamisen esteeksi?

Kun Business Finlandilta haetaan rahoitusta, rahoitushakemukseen on merkittävä kahden edellisen ja kuluvan verovuoden aikana saadut de minimis -tuet. Mikäli saadut de minimis -tuet ylittävät 200 000 euron rajan ei rahoitusta voida myöntää. On hyvä ottaa huomioon, että samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville suomalaisille yrityksille myönnetyt tuet lasketaan yhteen. Yrityksille, jotka toimivat maantiekuljetuksen alalla de minimis -tukia voidaan myöntää enintään 100 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Lisäksi
de minimis -tukia ei voi saada:

  • Maatalouden alkutuontantoon tukiraja on 20 000 euroa
  • Kalastukseen ja vesiviljelyyn tukiraja on 30 000 euroa
  • Viennin edistämiseen 
  • Jakeluverkon perustamiseen
  • Toimintaan jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella
  • Tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan
  • Taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset

Maatalouden alkutuotannon 20 000 euron raja koskee vain maataloustuotteiden valmistamista: maataloustuotteiden jatkojalostus ja markkinoille saattaminen kuuluvat 200 000 euron rajan piiriin normaalisti. Taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille de minimis -tukia ei voida myöntää takauksena tai lainana. Sen sijaan de minimis -tukea avustuksena voidaan lähtökohtaisesti myöntää myös vaikeuksissa oleville yrityksille

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää.

Mihin de minimis -tukia voi käyttää?

De minimis -tukia voi lainsäädännön mukaan käyttää mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan edellisessä kappaleessa esitetyt seikat otetaan huomioon. Business Finland asettaa omat ehtonsa ja vaatimuksensa rahoitustensa myöntämiseksi ja tiettyä rahoitusta voidaan käyttää vain kyseisen instrumentin hyväksyttyihin kustannuksiin. Lisää Business Finlandin de minimis -tuen alaisista rahoituksista Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Kuka de minimis -tukia voi saada?

De minimis -tukia voi saada monenlaiset yritykset kokoa tai liikevaihtoa katsomatta. Yritysten lisäksi voittoa tavoittelemattomat tahot, tutkimusorganisaatiot ja yhdistykset voivat myös saada de minimis -tukia. Business Finlandin tapauksessa kannattaa tutustua tarkkaan juuri haettavan rahoituksen erityisehtoihin. 

De minimis -tuet pähkinänkuoressa

De minimis -tuet ovat yritykselle tai yhteisölle myönnettävää, alle 200 000 euroa suuruudeltaan kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana, olevaa vähämerkityksellistä tukea. De minimis -tukia voi käyttää melkein mihin tahansa yrityksen kustannuksiin. Muista tarkistaa toimialat ja hankkeet joihin de minimis -tukia ei voida myöntää. Suomessa de minimis -tukia muun muassa Business Finland, ELY-keskukset ja Finnvera. Tarkista aina erikseen haettavan rahoituksen omat ehdot ja vaatimukset huolellisesti.

De minimis -tuki Business Finland hakeminen

Business Finlandin rahoituksia haetaan Business Finlandin omilta verkkosivuilta sähköisestä asiointipalvelusta. Hakemuksessa on kerrottava kuluvan ja kahden aikaisemman verovuoden aikana saadut de minimis -tuet. Usein liitteeksi Business Finlandin rahoituksiin vaaditaan projektisuunnitelma, selkeät mitattavat tavoitteet projektille, sekä enintään kaksi kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta.

Momentum Helsinki ja Business Finland de minimis -tuet

Business Finland -rahoituksesta on kova kilpailu ja pelkästään vähimmäisvaatimukset täyttävä hakemus ei välttämättä saa myönteistä rahoituspäätöstä.

Suunnitteilla oleva hanke on aina syytä valmistella erityisen huolellisesti, jotta
de minimis -lainsäädännön noudattaminen on huomioitu projektisuunnitelmassa ja rahoitushakemuksessa.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään läpi rahoituksen tarpeesi ja suunnittelemasi hanke yksityiskohtaisesti. Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle.

Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Yhteydenotto on maksuton.

Asiakaspalvelu:
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi