fbpx

Business Finland Tempo-rahoitus

Tempo-rahoitus on Business Finlandin myöntämä rahoitus yrityksille, jotka tavoittelevat merkittävää kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Sitä voidaan käyttää liikeidean toimivuuden testaamiseen, kansainvälisten markkinoiden kartoittamiseen tai esimerkiksi tuote- ja palvelukonseptin kysynnän pilotointiin oikeilla asiakkailla.

Business Finland Tempo -rahoitusta hakevalta yritykseltä vaaditaan jo olemassa olevaa ymmärrystä kansainvälisistä markkinoista ja kilpailutilanteesta. Rahoitus ei ole tarkoitettu varsinaiseen tuotekehitykseen. Yrityksellä on oltava merkittävää kasvupotentiaalia valitulla markkinalla ja kyky myös osoittaa tämä todeksi. Tempo-rahoituksesta on kova kilpailu ja Business Finland arvioi aina yrityksen liiketoimintaa kokonaisuutena; pelkästään vähimmäiskriteerien täyttäminen ei usein riitä rahoituksen saamiseksi.

Tempo-rahoitusta hakevan yrityksen on tunnistettava kilpailutilanne kohdemarkkinoilla ja tunnettava yrityksen kehittämistarpeet. Muiden Business Finland rahoitusten tapaan tempo-rahoituksessa innovatiivisuus ja kansainvälinen kilpailukyky ovat vahvoja painotuspisteitä. Innovatiivisuudella tarkoitetaan erityisesti omaperäisiä, uudenlaisia tuotteita ja palveluita, mutta myös lähestymistapoja ja strategioita. Kilpailukykyä voi lisätä esimerkiksi erilaiset yritystoimintaa ja markkina-asemaa suojaavat tekijät.


Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin keskustellaksemme lisää tempo-rahoituksesta.

Paljonko Tempo-rahoitusta on mahdollista saada?

Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin ja se soveltuu startup-, pk- ja midcap-yrityksille. Business Finland kattaa 75% projektin kustannuksista ja rahoitus voi olla enintään 50 000 euroa. Näin ollen saadakseen koko 50 000 euron avustuksen, tulee projektin olla hyväksyttäviltä kokonaiskustannuksiltaan 66 667 euroa, joka on myös maksimi projektin koko. Tempo-rahoitus maksetaan yrityksen tilille.

Rahoituksen myöntämisen jälkeen yritykselle maksetaan rahoituksesta enintään 35 000 euron ennakko. Loput avustuksesta maksetaan projektin loppuraportointia vastaan, sovittujen ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella.

On syytä ottaa huomioon, että hakijayrityksellä on oltava vähintään 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta ja varmistettu projektin aikainen kokonaisrahoitus tempo-rahoituksen saamiseksi. Omavastuuosuuden rahoituksen pitää olla kokonaan yksityisistä lähteistä, eli esimerkiksi SVOP-sijoitus (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto), pääomalaina tai kertyneet voittovarat, jotka voidaan hyväksyä kunhan ne perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Tempo-rahoituksen saamiseksi yritykseltä vaaditaan:
 • Innovatiivinen tuote, kasvuvisio ja kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla. On syytä ottaa huomioon, että kilpailuedun ja kasvuvision tiedostaminen vaatii jo perusteellista tietoa ja tutkimusta markkinan koosta, kilpailijoista ja uudesta kansainvälisestä markkinasta, jonne pyritään
 • Tavoitteena merkittävä kansainvälinen kasvu, joka on myös pystyttävä perustelemaan ja pohjaamaan olemassa olevaan tietoon
 • Vähintään kahden henkilön Suomessa työskentelevä, sitoutunut tiimi, jossa on sopivassa suhteessa toisiaan täydentävää tietotaitoa
 • Varmistettu projektin aikainen kokonaisrahoitus ja 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta 
 • Uskottava rahoitussuunnitelma
 • Edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun
 • Yritys on osakeyhtiömuotoinen
 • Ei aikaisemmin myönnettyä Tempo- tai Kiito-rahoitusta
 

 

Tempo-rahoitushakemus sekä liitteeksi vaadittu projektisuunnitelma on syytä valmistella erityisen huolellisesti ja realistisesti. Hakemuksen liitteeksi on lisättävä myös enintään kaksi kuukautta vanha kirjanpitoajo. 

Tuotteen tai palvelun on oltava jo lähellä kansainvälistä markkinaa; projektin päättyessä olisi syytä olla jo oikeita asiakkaita kohdemarkkinoilta. Hakemuksia myös arvotetaan kilpailuedun perusteella. Hyvä kilpailuetu tarkoittaa sitä, että hakijayritys tuntee jo kohdemarkkinaa ja sen kokoa, omia kilpailijoitaan, heidän tarjoamia tuotteita ja palveluita ja ymmärtää miten omat tarjonta eroaa niistä edukseen. Kansainvälinen kasvupotentiaali on myös pystyttävä osoittamaan jo olemassa olevilla kiinnostuneilla asiakkailla tai esimerkiksi kiinnostuneilla sijoittajilla.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Mihin Tempo-rahoitusta voi käyttää?

Tempo-rahoitusta hakevassa projektissa on oltava tasapuolisesti markkinoiden selvittämistä, asiakaspalautteen keräämistä, sekä yrityksen ja liiketoimintamallin kehittämistä. Yleisiä rahoituskohteita ovat kansainvälistymisstrategioiden ja markkinaselvitysten tekeminen, sekä tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaaminen ja oikeilla asiakkailla pilotointi. Yhtä hyvin Tempo-projektissa voidaan tehdä patenttiselvitys uudesta teknologiasta, koemarkkinoida tuotetta tai palvelua pilotin omaisesti tai esimerkiksi kehittää kansainvälistä kasvua tukevaa johtamista. 

Tempo-rahoitusta voidaan käyttää myös ulkomaisten kiihdyttämöohjelmien ja Business Finlandin Market Access -ohjelmien osallistumiskustannuksiin. Tällaisissa tapauksissa yrityksen voi olla mahdollista saada Tempo-rahoitus toistamiseen harkinnan varaisesti.

 

 

Huomion arvoista on, että tempo-rahoitusta ei ole tarkoitettu tuotekehitykseen, myyntiin eikä markkinointiin. Koemarkkinointi tai kysynnän testaaminen ja pilotointi asiakkailla on silti mahdollista.Tempo-rahoitus on pähkinänkuoressa instrumentti jo kehitetyn tuotteen tai palvelun menestyksekkääseen viemiseen kansainvälisille markkinoille. Mikäli etsit rahoitusta tuotekehitykseen tutustu Business Finlandin Tutkimus, kehitys ja pilotointi -rahoitukseen ja ELY-keskuksen kehittämisavustukseen.

Tempo-rahoituksella voidaan poikkeuksellisesti kattaa startup-yritysten omistajien palkkoja, mikäli omistusosuus on vähintään 10%. Palkka voi olla enintään 19 euroa per tunti ja 3000 euroa per kuukausi. Muita kustannuksia voidaan kattaa korkeintaan 20% palkkojen ja ostettujen palveluiden yhteissummasta, mutta se vaatii hyvää perustelua ja hakemuksen erittäin huolellista valmistelemista.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Mitkä asiat voivat tulla Tempo-rahoituksen esteeksi?

Tietyt taloudelliset seikat tarkastetaan ennen myöntävän rahoituspäätöksen tekemistä:
 • Yrityksellä ei saa olla maksuhäiriöitä, hoitamattomia taloudellisia velvollisuuksia tai aikaisempia Business Finland -lainoja rästissä
 • Yrityksellä ei saa olla verovelkaa, josta ei ole sovittu verottajan kanssa maksusuunnitelmaa
 • Mikäli yritys ei ole toimittanut tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukseen ei myöskään rahoitusta voida myöntää
 • Tempo-rahoitus on vähämerkityksellistä, eli de minimis -tukea. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Mikäli raja tulee vastaan, ei Tempo-rahoitusta voida myöntää.
 • Business Finland ei rahoita yhden henkilön yrityksiä. Minimitiimissä työskentelee yksi henkilö 100% ajasta ja kaksi henkilöä 50% työajalla. Yhden henkilön pitää olla keskittynyt yhtiön kehittämiseen (yleensä toimitusjohtaja)
 
 

 

Monien Business Finland -rahoitusten tapaan Tempo-rahoituksessa painotetaan vahvasti innovatiivisia ratkaisuja ja korostetaan kansainvälistymistä ja kilpailukykyä markkinoilla. Rahoituksen yleisenä ehtona on myös yrityksen omistajasuhteen suomalaisuus ja immateriaalioikeuksien omistus yrityksen toimesta. Tiimin on myös työskenneltävä Suomesta käsin.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Tempo-rahoituksesta

Miten Tempo-rahoitusta haetaan?

-Tempo-rahoitusta, kuten kaikkia muitakin Business Finlandin rahoituksia haetaan Business Finlandin verkkosivuilla, sähköisessä asiointi-palvelussa.

Miten Tempo-rahoitus eroaa Innovaatiosetelistä? Kumpi sopii tilanteeseeni paremmin?

Jos uusi tuote tai palveluidea vaatii vielä kehittämistä ja hyötyisit ulkopuolisesta asiantuntija-avusta asian eteenpäin viemiseksi, saattaa innovaatioseteli sopia tilanteeseesi tempo-rahoitusta paremmin. Tempo-rahoituksen saamiseksi yrityksen kasvuvisio ja kehittämistarpeet, sekä tuote, että markkina on oltava selvillä, sillä rahoitusta ei ole tarkoitettu tuotekehitykseen. Sen sijaan innovaatioseteli on juurikin tarkoitettu ulkopuolisen asiantuntijan ostamiseksi tuotekehityksen loppuun saattamiseksi. Innovaatiosetelin hyödyntämisen jälkeen saattaa olla oikea aika hakea tempo-rahoitusta.

 

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Momentum Helsinki ja Business Finland Tempo-rahoitus

Ennen rahoituksen hakemista kannattaa tutustua huolellisesti Business Finlandin rahoitusehtoihin. Rahoitusehtojen lisäksi Business Finland käyttää monia muita kriteereitä rahoituspäätöksen tekemiseen, esimerkiksi arvioi yrityksen markkinapotentiaalia ja kilpailukykyä.

Hakemuksessa projektille on määriteltävä 2-5 mitattavaa tavoitetta. Tavoitteiden on liityttävä yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen ja konkreettisiin tuloksiin. Business Finland seuraa tavoitteiden toteutumista ja niiden saavuttamisella on merkittävä vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen myöntämiselle.

 
 

 

Aina ei ole helppoa hahmottaa mikä rahoitus sopii erilaisiin tilanteisiin parhaiten. Tempo-rahoituksen käyttökohteissa on jonkin verran liikkumavaraa, mutta rahoituksen täysimittainen hyödyntäminen vaatii erittäin huolellisesti laaditun hakemuksen. Momentum Helsinki on valmis auttamaan oikean instrumentin valinnassa ja tuntee tarkasti Tempo-rahoituksen ja muut Business Finlandin rahoitusvaihtoehdot. 

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoitusasiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssasi erilaisista vaihtoehdoista.

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi