fbpx

Innovaatioseteli & Tuotestrategia 

Tässä artikkeliparin ensimmäisessä osassa esittelemme Business Finlandin innovaatioseteliä ja erityisesti sen käyttöä tuotestrategian kehittämisessä. Myöhemmin julkaistavassa osassa tarkastelemme lähemmin sen mahdollisuuksia teknologisen kehityksen saralla. 

PK-yritykset kohtaavat usein tilanteita, joissa heidän uusi, kansainvälistä potentiaalia omaava innovaationsa tarvitsee organisaation ulkopuolisen asiantuntijan osaamista. Kun tämä yhdistetään siihen, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on usein myös tiukka taloudellinen tilanne, voivat tärkeät ongelmat jäädä ratkaisematta. Business Finland tarjoaa tähän kuitenkin apua Innovaatiosetelillä: Kyseessä on 5000 euron (+alv) tukimuotoinen rahoitus, jonka hakija voi käyttää liiketoimintansa kehittämiseen tietyin kriteerein.

Kuka voi hakea?

Business Finland haluaa tukea erityisesti pienempiä yrityksiä, sillä näiden on usein vaikeinta saada innovaatioitaan eteenpäin ja kansainvälistymään. Seuraavaksi esitellään hakukriteerejä:

 • Hakijan täytyy olla pieni tai keskisuuri yritys: Pk-yritykset ovat alle 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. 
 • Tuki on tarkoitettu vain täysipäiväisessä toiminnassa oleville yrityksille eli hakevassa yrityksessä on ollut täysipäiväinen yrittäjä tai täysipäiväinen työntekijä vähintään kolme kuukautta. Käytännön esimerkkinä voidaan käyttää tilannetta, jossa yrittäjä on täysipäiväisesti töissä toisella työnantajalla, mutta hakee innovaatioseteliä yritykselle, jonka kanssa työskentelee viikonloppuisin. Tällöin seteliä ei voida myöntää, jos hakevalla yrityksellä ei ole ollut täysipäiväistä työntekijää vähintään kolme kuukautta. 
 • Hakijan Suomen Asiakastiedon Rating Alfan tulee olla vähintään A.
 • Tuki on käytettävä uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen, jolla tiedetään olevan kansainvälistä kysyntää ja kasvupotentiaalia, eikä esimerkiksi vanhan jatkokehittämisen.

Mihin tukea haetaan: Tuotestrategia

Uusiin palvelu- ja tuoteideoihin kuuluu useasti monia ongelmakohtia esimerkiksi kilpailukykyyn, ilmeeseen tai toimintamalleihin liittyen. Nämä kysymykset voivat kuulua tuotestrategian piiriin: Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden ostamiseen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Momentum Helsingin asiantuntijapalveluiden avulla yritykselle voidaan luoda uskottava, toimiva ja skaalautuva tuotestrategia, jossa kohdennetaan huomio innovaation tärkeimpiin osa-alueisiin.

Tuotestrategia on suunnitelma, jonka avulla muodostetaan tuotteelle ensimmäinen konkreettinen polku aina suunnittelupöydältä markkinoille asti. Erilaisilla tuotteilla ja toimialoilla tuotestrategia näyttäytyy erilaisena: Sen muoto voi vaihdella strategiakartasta yksinkertaiseen listaukseen, mutta tuotestrategian perimmäinen idea on selkeyttää koko organisaatiolle kolme asiaa: Tuotteen olennaisimmat ominaisuudet, tuotteen kohdemarkkinat sekä tuotteen kilpailukyvyn suojattavuus. Kokonaisuudessaan tuotestrategia siis kertoo ne  periaatteet ja valinnat, jotka ohjaavat tuotteen polkua kansainvälisille markkinoille.

Hyvä tuotestrategiasuunnitelma vastaa mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Mikä tekee tuotteesta innovatiivisen?
 • Mitkä ovat tuotteen tärkeimmät ominaisuudet?
 • Miten tuote eroaa markkinoiden nykyisistä ratkaisuista?
 • Mikä on tuotteen kohdeyleisö?
 • Millaisia trendejä tuotteen markkinoilla on?
 • Mitkä tarpeet vaikuttavat kohdeyleisön ostohalukkuuteen?
 • Minkälaisia toimia tarvitaan tuotteen tuottamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Mitä erityisosaamista organisaatiolla on, jolla varmistaa tuotestrategian onnistunut jalkauttaminen?
 • Miten suojata tuotteen kilpailukyky?
 • Mikä on tuotteen jatkokehityspotentiaali?

Milloin tukea ei saa?

Koska Innovaatioseteli on tukimuotoista rahoitusta, sen saamiselle on asetettu tiettyjä reunaehtoja väärinkäytön estämiseksi. Näitä ovat:

 • Yllä mainitut hakukriteerit eivät täyty
 • Tukea haetaan vientimarkkinoiden selvitystyöhön (tähän tarkoitukseen Business Finlandilla on toinen tukimuoto, Explorer)
 • Hankittavat asiantuntijapalvelut eivät ole uutta hakijan nykyiseen osaamiseen verrattuna
 • Hakijan toimiala ei ole de minimis -tuen piirissä (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely) tai hakijan de minimis -tukikatto ylittyy
 • Hakija on jo saanut Innovaatiosetelin Tekesiltä tai Business Finlandilta
 • Hakija on kuluvana tai edellisenä vuonna saanut Business Finlandin rahoitusta tai sillä on parhaillaan menossa toinen Business Finlandin hakuprosessi.
 • Innovaatioseteli käytettäisiin hakijan rahoituksen selvittämiseen, hakemiseen tai muuhun rahoitukseen liittyvään toimintaan. 
 • Seteli käytettäisiin palveluiden ostamiseen sellaiselta yritykseltä, johon hakijalla on intressiyhteys.
 • Seteli käytettäisiin yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aine- tai tarvikeostoihin, vuokriin, asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan, yleiseen liiketoiminnan kehittämiseen tai laiteostoihin. 

Momentum Helsinki, tuotestrategia & Innovaatioseteli

Momentum Helsinki voi auttaa Innovaatiosetelin hakijaa innovaation viimeistelyssä useilla erilaisilla tavoilla. Asiantuntijamme omaavat kumulatiivisesti +25 vuoden kokemuksen tuotekehityksestä (hardware-startupit, software-startupit, biotech, IT-projektiyhtiöt, tuotekonsultointi) .Monipuolinen kokemus varmistaa laadukkaan tuotestrategiasuunnitelman syntymisen, joka tarjoaa yritykselle suunnitelman, jolla viimeistellä innovaatio ja lähteä kohti kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiöllämme on takana useita onnistuneesti päätettyjä projekteja niin innovaatioiden, kuin liiketoiminnan kehittämisen tai kasvattamisen saralla. Onnistumisprosenttimme hankkeissa on 98%.

Momentum laatii tarvittavat rahoitusmateriaalit, kuten projektin kuvauksen ja vapaan saatteen, ja lähettää hakemuksen Business Finlandille. Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä Momentum toimii onnistumiskomissiolla: Mikäli rahoitusta ei järjesty, teille ei myöskään lähetetä laskua.

Kuinka innovaatioseteliä haetaan?

Kuten muitakin Business Finlandin rahoituksia, innovaatioseteliä haetaan verkossa. Tämä tapahtuu Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Sähköisellä hakulomakkeella kysytään seuraavia seikkoja:

 • Yrityksen nykytila: Esimerkiksi henkilöresurssit ja mahdolliset yritysrakenteet
 • Projektin toteutus: Tarkka kuvaus ostettavasta palvelusta ja siitä, kuinka se palvelee uutta tuotetta tai palvelua ja sen kansainvälistymistä
 • Budjetti ja rahoitus
 • Vapaa saate: Hakijalla on mahdollisuus syventää innovaation taustaa ja kertoa tarkemmin esimerkiksi sen kansainvälistymissuunnitelmasta. Tämä on hyvin tapauskohtainen kuvaus, ja hakijan on osattava tunnistaa ja kertoa olennaisimmat seikat, joilla varmistetaan tuen saaminen. 

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty: Avustus maksetaan yrityksellesi sen jälkeen, kun olet hyväksynyt palveluntuottajan toimittaman työn ja maksanut tämän palkkion. Hakijalla on siis oltava taloudelliset edellytykset ensin maksaa palveluntarjoajalle, sillä tuen saa vasta projektin jälkeen. 

Ennen Innovaatioseteli-hakemuksen tekemistä on järkevää tarkistaa, ettei hakijan de minimis -tuet ylitä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Huomionarvoista on, että samaan konserniin kuuluvien yritysten de minimis -tuet lasketaan myös yhteen.

Yhteenveto

Innovaatioseteli tarjoaa pk-yrityksille 5000 euroa (+alv) tukimuotoista rahoitusta, jolla hakija voi hankkia asiantuntijapalveluita ulkopuoliselta palveluntarjoajalta esimerkiksi tuotestrategian kehittämiseen kansainvälistyvälle innovaatiolle. 

Lisää tietoa aiheesta löydät Momentum Helsingin nettisivuilta.

Lisää blogeja