fbpx

Business Finland Group Explorer -rahoitus

Group Explorer -rahoitus on Business Finlandin myöntämä tuki 4-10 yrityksen ryhmille, jotka haluavat selvittää merkittäviä yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Explorer -rahoituksia on neljä erilaisiin tilanteisiin sopivaa vaihtoehtoa. Rahoitukset jakautuvat Talent-, Market-, Group– ja Exhibition Explorer -kategorioihin. Yhteistä niillä kaikilla on se, että rahoituksella halutaan tukea yritysten kasvua ja laajentumista kansainvälisillä markkinoilla

Group Explorer -rahoitus on nimensä mukaisesti tarkoitettu yritysryhmille, jotka haluavat kartoittaa uusia kansainvälisiä markkinoita yhdessä. Ryhmän yrityksillä on oltava selkeä yhteinen intressi tai synergia jo tiedossa olevaan ja tunnistettuun kohdemarkkinaan, jota ei ole tutkittu aikaisemmin yhdessä. Group Explorer -projektissa koottavalla yritysryhmällä on oltava yhteinen ulkoinen projektipäällikkö ja yhteinen projektisuunnitelma. Kun projektissa hankitaan palveluita ulkopuolisilta asiantuntijoilta, tulee palveluiden hyödyttää kaikkia ryhmän yrityksiä. 

Yritysryhmään pitää kuulua vähintään neljä ja maksimissaan kymmenen keskenään riippumatonta yritystä, joista puolet on oltava pk-yrityksiä. Samaan konserniin kuuluvia yrityksiä voi olla yritysryhmässä mukana, kunhan yllä olevat ehdot täyttyvät.


Kuinka kerätään kiinnostuneista yrityksistä ryhmittymä? Milloin on oikea aika laajentaa toimintaa kansainvälisille markkinoille ja käynnistää Group Explorer -projekti? Aina ei ole helppoa hahmottaa mikä rahoitusvaihtoehto olisi paras ja ajankohtaisin. Tällaisessa tilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijaan, joka mielellään kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja kanssasi.

Paljonko Group Explorer -rahoitus on suuruudeltaan?

Group Explorer -rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tukiprosentti lasketaan yrityksen kokoluokan mukaan siten, että pk-yrityksille avustus on 50% ja midcap-, suuryrityksille 40% hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Midcap-yritykset lasketaan siis suuryrityksiksi
Group Explorer -rahoituksen osalta. Rahoitus voi olla enintään 20 000 euroa yritystä kohden, kuitenkin vähintään 2500 euroa. 


Rahoitus maksetaan jälkikäteen raportoitujen ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Tästä syystä onkin ensiarvoisen tärkeää, että hakijayrityksillä on riittävä rahoitus projektin kattamiseen: ulkopuoliset asiantuntijapalvelut on maksettava itse ennen avustuksen saamista. Group Explorer -projektin suositeltu kestoaika on enintään vuosi.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää Group Explorer -rahoituksesta tai muista vaihtoehdoista yrityksellesi.

Mihin Group Explorer -rahoitusta voi käyttää?

Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu yritysryhmän kansainvälisten valmiuksien kehittämiseen ja tätä tavoitetta tukevien asiantuntijapalveluiden hyödyntämiseen.
Yleistä on valita ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta projektipäällikkö edistämään yritysryhmän yhdessä määrittelemää tavoitetta kansainvälisillä markkinoilla.

Group Explorer -rahoituksella voi kattaa ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden osalta: 
 • Ulkopuolisen projektipäällikön kustannukset
 • Yhteisen liiketoimintamallin tai kansainvälistymisvalmiuksien luomisesta syntyneet konsultointikustannukset 
 • Kohdemarkkinan markkinaselvityksen teettämisen kustannukset
 • Tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut kohdemarkkinassa
 • Suomeen suuntautuvien ostajavierailujen järjestämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut

Group Explorer -rahoitusta, kuten monia muita Business Finlandin rahoituksia, ei voi käyttää yritysten arkisten ja tavanomaisten toimenpiteiden kattamiseen. Henkilöstön koulutus, asiantuntijapalvelut, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen, asiantuntijapalveluiden osto intressiyrityksiltä tai vientiin liittyvät suorat kustannukset eivät ole mahdollisia kustannuksia projektissa. Myöskään kaupallisten sopimusten teettäminen tai varastorakennusten ja logistiikkakeskusten suorat investoinnit ja rahoitus ei ole mahdollista Group Explorer -rahoituksella. Pelkästään jälleenmyyntitoimintaa harjoittavia yrityksiä ei myöskään voida tukea: tuotteiden ja palveluiden pitää olla yritysten omia.
Näiden lisäksi Group Explorer -rahoituksella voi:
 • Suunnitella yritysryhmän yhteisen liiketoimintamallin kansainvälisille markkinoille
 • Testata uuden innovaation kiinnostavuutta markkinoilla
 • Kartoittaa tuotteen tai palvelun arvoverkkoa
 • Kartoittaa markkinoille pääsyä ja jakelukanavia
 • Kerätä tietoa ja tutustua uusiin toimijoihin ja käydä keskusteluja yhteistyön ehdoista
 • Verkostoitua mahdollisten kumppaneiden ja vaikuttajien kanssa
 • Teettää mallisopimus, jota voidaan työstää potentiaalisten kumppanien kanssa ja sopia mitä muutoksia tulisi tehdä, jotta yhteistyö voitaisiin aloittaa

On hyvä muistaa, että näitä suunnitelmia ja selvityksiä voi myös tehdä ja valmistella yhdessä yritysryhmän kanssa: kaikkea ei tarvitse ostaa ulkopuolisilta asiantuntijatahoilta.

 

Mitä yrityksiltä vaaditaan?

Business Finland asettaa tiettyjä kriteereitä ja ehtoja hakijayrityksille. Group Explorer -rahoituksessa vaaditaan, että yritysryhmä on tunnistanut yhteisen kansainvälisen markkinamahdollisuuden, jota halutaan tutkia koko yritysryhmän toimesta.

Tavoiteltavan markkinamahdollisuuden on oltava kooltaan tai haasteellisuudeltaan niin laaja, ettei yksittäinen yritys voi täyttää koko tarvetta.

Yritysryhmällä on oltava myös tarve taustatiedoille, kontakteille ja asiantuntijapalveluille liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi.

Lisäksi Group Explorer -rahoituksessa yritysryhmältä vaaditaan:

 • Yhteistyön ryhmässä tulee merkittävästi parantaa kansainvälistymisen onnistumisedellytyksiä
 • Yrityksillä pitää olla vähintään pilotointivaiheessa oleva tuote tai palvelu
 • Sitoutunut tiimi, missä vähintään yksi henkilö vastaa täyspäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä ja tiimissä on muuta, toisiaan täydentävää osaamista. Minimitiimi koostuu yhdestä 100% henkilöstä ja vähintään kahdesta 50% henkilöstä
 • Rahoituksen yleisenä ehtona on myös yrityksen omistajasuhteen suomalaisuus ja immateriaalioikeuksien omistus yrityksen toimesta
 • Yrityksillä on oltava tarvittavat varat omavastuuosuuden kattamiseen. Avustus maksetaan vasta projektin jälkeen toteutuneiden kustannusten perusteella. Tämä tarkoittaa, että yrityksillä on oltava tarvittavat varat palveluiden ja toimenpiteiden rahoittamiseksi ensin itse.
 • Yrityksen Asiakastieto Rating Alfa on oltava vähintään A
 • Yrityksen vähämerkitykselliset, eli de minimis -tuet eivät ole ylittäneet 200 000 euroa viimeisen kahden ja kuluvan verovuoden aikana

Group Explorer -rahoituksen hakeminen

Ennen Group Explorer -hakemuksen tekemistä yritysryhmälle pitää olla valittuna yhteinen, ryhmän ulkopuolinen projektipäällikkö ja oltava alustavasti tiedossa miltä palveluntarjoajalta ostopalveluita halutaan hankkia. Palveluntarjoaja ja projektipäällikkö voidaan vaihtaa projektin aikana, jos koko ryhmä niin haluaa ja vaihto on tavoitteen saavuttamisen kannalta aiheellista. Tällöin tarvitaan jokaiselta yritykseltä erillinen muutoshakemus ja päivitetty yhteinen projektisuunnitelma.

Group Explorer -hakemuksessa projektille on määriteltävä 2-5 mitattavaa ja numeerista tavoitetta. Tavoitteiden on liityttävä projektin tuloksiin ja yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen. Business Finland seuraa tavoitteiden toteutumista ja tavoitteiden toteutumisella on merkittävä vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen saamisen kannalta.

Ennen rahoituksen hakemista kannattaa myös tarkistaa, ettei yrityksillä ole aikaisempia Business Finlandin lainoja rästissä, ulosottovelkoja, maksuhäiriöitä tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa sovittu maksusuunnitelmaa. Mikäli yritykset eivät ole toimittaneet tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukseen tai yritysten tilinpäätöstä ei ole tarkastettu tilintarkastuslain mukaisesti, ei myöskään Group Explorer -rahoitusta voida myöntää.

Group Explorer -rahoitusta haetaan Business Finlandin verkkosivuilta, sähköisestä asiointipalvelusta. Jokainen yritysryhmän jäsen lähettää oman hakemuksensa liitteineen ja jokaisen yrityksen on jätettävä hakemuksensa kahden viikon aikana ensimmäisestä  hakemuksesta. Saman hankkeen rinnakkaishakemuksille on myös luotava yhteinen tunniste. Ennen hakemuksen lähettämistä maksimissaan sadan merkin tunniste on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen ydinsovellukset (at) businessfinland.fi. Lisätietoja Group Explorer -rahoituksen hakemisesta Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Hakemisen yhteydessä kannattaa tutustua huolellisesti Business Finlandin rahoitusehtoihin. Hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina tärkeää valmistella erityisen huolellisesti. Hakemuksen tekemisen ajankohta on myös mietittävä harkiten: onko rahoituksesta juuri nyt eniten hyötyä yritysten yhteiselle kasvulle?

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää Group Explorer -rahoituksesta tai muusta rahoituksesta yrityksellesi.

Momentum ja Business Finland Group Explorer -rahoitus

Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijat voivat auttaa rahoitusstrategian ja hakemuksen tekemisessä. Asiantuntijamme tuntevat Business Finlandin Group Explorer -rahoituksen ja muut rahoitusvaihtoehdot perinpohjaisesti ja ovat valmiina auttamaan.

Ota huoletta
yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoituskonsultointi on aina maksuton.

Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähetämme hakemuksen rahoittajataholle.

Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi