fbpx

Rakennusalan PK-yritysten rahoitus: Mitä, miksi & miten?

Rakennusala on merkittävä osa Suomen kansantaloutta ja sen avulla ylläpidetään yhteiskunnan infrastruktuuria muiden tärkeiden toimintojen ohella. Rakennetun ympäristön osuus on Suomen kansallisvarallisuudesta jopa 70% ja sen työllisyysvaikutukset ovat 175 000 – 185 000 henkilöä. Näin ollen alalla toimii myös monen kokoisia yrityksiä ominaispiirteineen: Tässä artikkelissa esitellään rakennusalan PK-yritysten rahoitustarpeita, niiden syitä ja kerrotaan, kuinka Momentum Helsinki voi auttaa näitä yrityksiä.

Momentum Helsinki on auttanut rakennusalan yrityksiä laidasta laitaan. Asiakkaiden liikevaihdot ovat vaihdelleet 80k€-5M€ välillä ja rahoitustarpeita on katettu kunnianhimoisista kasvutarinoista rahoitusrakenteen järkevöittämiseen sekä yritysjärjestelyihin.

Millainen on rakennusalan PK-yritys?

PK-yritys määritellään Tilastokeskuksen mukaan seuraavasti:

“Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.”

Suomessa toimivista yrityksistä suurin osa sijoittuu tähän luokkaan, ja näin ollen myös niille tyypilliset rahoitustarpeet ovat tulleet tutuksi Momentum Helsingille.

Kuten aiemmin mainittiin, rakennusalalla on keskeinen osa yhteiskunnan toiminnassa. Sen ominaispiirteisiin kuuluu lisäksi suhdanneherkkyys, jolla tarkoitetaan markkinan eri kehitysvaihdeiden (taantuma, lama, nousukausi, korkeasuhdanne) seuraamista. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi, kun yleinen talouden suunta kääntyy laskuun ja samalla rakennusalan tilauskanta vähenee. Tätä piirrettä kuitenkin pyritään tasaamaan elvytyksellä eli toimilla talouden saamiseksi takaisin nousukaudelle: Julkisia rakennusprojekteja lisätään ja näin pyritään tukemaan esimerkiksi työllisyyttä.

Toinen merkittävä piirre rakennusalalla on pitkät toimitusketjut ja laaja alihankkijaverkosto. Yhä enemmän nähdään erikoistuneita yrityksiä, jotka tarjoavat palveluitaan tiettyyn projektin osaan: Kun osaaminen on keskittynyttä, alihankkijoiden arvo on suurempi kuin niiden yhteismäärä. Lisäksi alan projekteille on tyypillistä se, että ne sisältävät kaksi seuraavista piirteistä:

 1. Alhainen hinta

1 https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Talous-tilastot-ja-suhdanteet/
2 https://www.stat.fi/meta/kas/pk_yritys.html

 1. Nopea toteutus
 2. Laadukas työnjälki

On esimerkiksi ymmärrettävää, että nopean ja edullisen projektin lopputulos ei ole aina laadultaan paras.

Millaisia haasteita rakennusalalla kohdataan?

 1. Asiakkaiden pitkät maksusyklit
 2. Osaavan työvoiman rekrytointi ja vuokratyövoima
 3. Aliurakoinneista syntyvien ketjuttamisten haasteet
 4. Rakennuskoneiden ja -työkalujen korkeat vuokrakustannukset
 5. Syklisyyden myötä vaihtelevat työllistämisen tarpeet 
 6. Logistiikkaketjujen luotettavuus

Momentum Helsingin työssä on noussut esiin, että riskienhallinnan horjuminen on suuri ‘sudenkuoppa’ rakennusalan yrityksille. Tämä voi tarkoittaa sitä, että alan syklisyyttä ei huomioida, toimitusketjuista ei pidetä huolta tai niiden sisällä ei kommunikoida tarpeeksi tai taloudellisesta seurannasta ei pidetä kiinni. Lisäksi erityinen riskitekijä on työvoima: Laadukas, osaava ja ennen kaikkea luotettava työvoima on elintärkeää rakennusalalla, mutta sen saaminen ei ole helppoa. 

Rakennusalalla urakoitsijan täytyy myös maksaa projektin kustannuksia etukäteen ennen laskutusta valmistumisen jälkeen. Jo mainittujen lisäksi voidaan mainita korkeat rakennuskoneiden ja -työkalujen vuokrakustannukset ja vuokratyövoiman kallis hinta. Koska katteet ovat matalia, käyttöpääoman määrä korostuu.

Jokainen yllä mainituista riskeistä näkyy yritysten taloudellisessa tilanteessa. Huono riskienhallinta voi johtaa kohonneisiin kustannuksiin, osaamaton työvoima ei tuo liikevaihtoa ja kassavarat kuihtuvat laskusuhdanteen yllätettyä. Rakennusalalle, etenkin julkisiin hankkeisiin, kuuluu kilpailutus eli rakennusalan yritykset kilpailevat projekteista hinnalla. Useasti on käynyt niin, että yritys tarvitsee projektin ja asettaa hinnan liian alhaalle, jolloin projekti ei loppujen lopuksi olekaan kannattava ja näin talous kärsii.

Näistä haasteista nousee esiin se, että menestyvän rakennusalan yrityksen täytyy olla joustava niin työvoiman, projektin etenemisen kuin taloudellisen tilanteensa puolesta. Seuraavaksi kerrotaan, miten tämän joustavuuden voi saavuttaa rahoituksen keinoin.

Millaisia rahoitustarpeita rakennusalan PK-yrityksillä on?

 1. Rakennuskoneiden tai -työkalujen kalliit vuokrat
 2. Käyttöpääoma hankkeiden työvoima- ja materiaalikustannuksille
 3. Kassavirran kiertoajasta syntyvät rahoitustarpeet

Ennen kuin voidaan kuvata rahoitustarpeita, on hyvä katsoa lyhyesti rakennusalan päivittäiseen arkeen. Useasti ennen kuin projekti voidaan laskuttaa, on urakoitsijan maksettava työntekijöiden palkat sekä muita juoksevia kustannuksia: Tämä luo tarpeen ‘kassapuskurille’ eli maksuvalmiudelle. Lisäksi projektit voivat kohdata erinäisiä viivästyksiä toimitusketjun pituudesta johtuen, eli kun yksi toimittaja on myöhässä, koko projekti venyy. 

Jo aiemmin mainittiin työvoiman rooli menestyvässä yrityksessä. Usein rakennusalalla käytetään vuokratyövoimaa, sillä vakituisten saaminen voi olla haastavaa tai projektien koon epätasaisuus edellyttää joustavaa työntekijämäärää. Vuokratyövoima on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa kuin vakituiset työntekijät, joten yritysten täytyy täytyy tasapainoilla näiden kahden valinnan välillä.

Yksi suurimmista rahoitustarpeista liittyy käyttöpääomaan ja jo mainittuun maksuvalmiuteen. Jotta yritykset voivat ottaa vastaan suurempia projekteja, on niillä oltava kapasiteettia maksaa kustannuksia ennakkoon ennen lopullista laskutusta. Tämä seikka on myös osa kasvun rahoittamista: Suuremmat projektit voivat myös vaatia tiettyjä koulutuksia työntekijöille, mittavia koneinvestointeja ja luonnollisesti puhtaan työntekijämäärän kasvattamista käyttöpääoman rinnalle. 

Lisäksi on tyypillistä, että rakennusalan yrittäjä on saattanut joutua ottamaan epäedullisia lainoja toiminnan alussa. Myöskin muut rahoitusratkaisut, kuten kallis factoring ovat yleinen toiminnan kannattavuutta heikentävä tekijä. Nämä ovat voineet olla välttämättömiä, jotta yritys saadaan käyntiin tarvittavalla skaalalla, mutta toiminnan kehittyessä esimerkiksi korkeat korkokustannukset voivat hidastaa kasvua.

Miten näihin rahoitustarpeisiin voidaan vastata?

Tässä kappaleessa tarkastellaan tyypillisiä ratkaisuja, joita Momentum Helsingin toiminnassa on käytetty rakennusalan yritysten kanssa. 

Tyypillisesti rakennusalan PK-yrityksellä ei ole merkittävää määrää omarahoitusosuutta tai muuta varallisuutta, jolla järjestyisi tyypillinen yrityslaina pankista. Käytännössä pienempi varallisuus tarkoittaa yrittäjälle korkeampaa korkoa tai se voi täysin estää lainan saamisen. Tämän ongelman vuoksi olemme tavanneet useita alan toimijoita, jotka ovat joutuneet kääntymään epäedullisten rahoitusratkaisuiden puoleen.

Yrittäjälle voi tällaisessa tilanteessa olla parempi vaihtoehto hakea takausta lainaansa valtiolliselta toimijalta, kuten Finnveralta, korkeakorkoisen lainan sijaan. Tämä vaihtoehto kuitenkin edellyttää yritykseltä markkinan tuntemusta ja sen koon määrittelyä, potentiaalisten asiakassuhteiden huolellista dokumentaatiota sekä oman kilpailukyvyn syvää perustelua. Tämän lisäksi yrityksen on tehtävä uskottava analyysi kulurakenteestaan sekä käydä läpi tilinpäätös erä kerrallaan tai tarjota läpileikkaus tuoreesta kirjanpidosta. Budjetin luotettavuuteen vaikuttaa myös kassavirtaennusteiden perustelut, joissa todennetaan yrityksen potentiaali myös tulevina vuosina.

Rakennusalan syklisyyden vuoksi yrityksen on kartoitettava ja dokumentoitava vuodenaikojen vaihtelu liiketoiminnassa. Viimeisenä nostamme esille yrittäjän tai yrityksen muiden avainhenkilöiden maksuhäiriö- tai luottotietomerkinnät: Jos näitä on, niistä on tehtävä maksusuunnitelma ja/tai selkeä selvitys, jotta niistä ei muodostu estettä rahoitukselle.

Yllä mainitut seikat on voitava avata laadukkaassa dokumentaatiossa, joka yleensä pitää sisällään liiketoimintasuunnitelman ja budjettilaskelman muiden joukossa. Laaja selvitystyö vaaditaan omarahoitusosuuden puuttumisen korvaamiseksi, mutta sillä mahdollistetaan yrityksen terve taloudellinen kasvu tulevina vuosina. 

Seuraavaksi syvennytään rahoitusprosessin käytäntöön.

Miten Momentum Helsinki on auttanut rakennusalan yrityksiä?

Momentum Helsingin toimintamalli perustuu siihen, että asiakkaalle järjestetään mahdollisimman riskitön rahoitus. Rahoitusprosessi lähtee liikkeelle, kun kokeneet rahoitusalan asiantuntijamme kartoittavat yrityksen tilanteen ja yrittäjän luvalla analysoimme tilinpäätöksen sekä keskustelemme kirjanpitäjän kanssa mahdollisista ratkaisuista.

Analysoimme tulevaisuuden kasvupotentiaalia, tuotamme rahoitusjärjestelyä varten tarvittavat dokumentit, kuten kasvusuunnitelman, budjettilaskelman, liiketoimintasuunnitelman. Nämä kaikki yhdessä antavat potentiaaliselle rahoittajalle informatiivisen ja luotettavan kuvan yrityksen nykytilasta sekä tulevaisuudesta päätöksentekoa varten.

Aina ei ole selkeää, mikä rahoitusinstrumentti olisi soveltuva yritykselle. Tämän vuoksi palveluumme kuuluu myös tutkimus ja vertailu mahdollisista tuki-instrumenteista, joilla olisi mahdollista tukea yrityksen toimintaa. Käytämme hyödyksi laaja verkostoamme eri rahoitusinstituutioissa löytääksemme parhaan mahdollisen rahoittajan. Edustamme yrittäjää mm. rahoitusneuvotteluissa pankkien ja valtiollisten toimijoiden kanssa.

Yhteistyömme ei kuitenkaan lopu, kun yritys on saanu rahoituksen. Usein instrumentteihin, erityisesti tukimuotoisiin, soveltuu erilaisia ehtoja, joiden rikkomisella on vakavat seuraukset. Käymme nämä ehdot tarkasti läpi yrityksen kanssa, jotta myöskin taloudellinen tulevaisuus on mahdollisimman riskitön. 

Kokonaisuudessaan rahoituksen hakeminen voi olla erinomainen kehitysprojekti koko yritykselle. Rahoituksen jälkeen yritykselle jää selkeä budjettilaskelma ja liiketoimintasuunnitelma, joita se voi hyödyntää jokapäiväisessä työssä. Lisäksi avainhenkilöille on esitelty talouden johtamisen pääpiirteitä, mutta heidän ei ole tarpeen keskittyä liiallisesti yksityiskohtiin, ja näin he voivat keskittyä omaan osaamisalueensa. Prosessin aikana nousee esille yrityksen vahvuuksia, mutta myöskin heikkouksia, ja nämä tiedot ovat tulevaisuuden kannalta elintärkeitä.

Momentum Helsinki on keskittynyt suomalaisten yritysten rahoitusratkaisuihin ja avustaa yrityksiä niiden rahoituskokonaisuuksien suunnittelussa, -hallinnassa sekä rahoituksen keräämisessä, täysin riskittömästi.

Rahoituspalvelumme on täysin riskitön. Voit käyttää aikasi liiketoimintaasi sillä välin kun me valmistelemme rahoitusmateriaalit. Komissiomme veloitetaan vain onnistuessamme rahoituksen hankinnassa, eikä aikaanne mene hakemustyöhön.


Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio tästä.

Lisää blogeja