Mikä on ELY-keskuksen kehittämisavustus?

Kehittämisavustus on kehittämisprojekteissa tyypillisesti 50% avustus, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Tässä artikkelissa kerrotaan kaikki olennainen ELY-keskus Kehittämisavustus -nimisestä rahoitusinstrumentista: millaisiin toimenpiteisiin kehittämisavustusta voi saada, kehittämisavustuksen määrä ja maksaminen, millaisille yrityksille kehittämisavustusta myönnetään, miten kehittämisavustusta haetaan sekä mihin kehittämisavustusta ei myönnetä.

ELY-keskus voi myöntää kehittämisavustusta yrityksen kehittämistoimenpiteisiin; investointeihin, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä kansainvälistymishankkeisiin.

Edellä mainituista ELY-keskus kehittämisavustuksen rahoituksen käyttökohteista investoinnit on käsitelty omassa artikkelissaan.

ELY-keskuksen kehittämisavustus on tyypillisesti suurudeltaan 50% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Näin ollen esimerkiksi kehittämishanke, jonka hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 200,000 euroa, voi saada 100,000 euron yritystuen ELY kehittämisavustuksesta.” Kertoo Mikko Malhonen, Momentum Helsingin perustaja ja rahoitussuunnittelija

Millaisiin toimenpiteisiin kehittämisavustusta voi saada?

ELY-keskus voi myöntää kehittämisavustusta 50%:n yritystukena (pääsääntöisesti enintään 200t€) yrityksesi hankkeeseen, kun kyseessä on:

Selvästi yrityksesi tavanomaisesta toiminnasta erillinen kehittäminen ja keskiössä on;

   • Tuotteiden ja prototyyppien kehittäminen
   • Palveluiden kehittäminen
   • Tuotantomenetelmien kehittäminen
   • Liiketoimintamallien kehittämiseen
   • Uusien markkinoiden avaaminen, kansainvälistyminen
   • Uusien ratkaisujen pilotointi. 
   • Uuden avainhenkilön palkkakustannukset

 

Yllä mainituista toimista johtuviin hyväksyttäviin kustannuksiin ELY-keskus myöntää kehittämisavustuksena harkinnanvaraisesti 50% avustuksen, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin.

Hanketta ei saa aloittaa ennen rahoitushakemuksen lähettämistä.
On tärkeää muistaa, että toimintaa, johon ELY-keskus kehittämisavustusta haetaan,
ei saa aloittaa ennen rahoitushakemuksen lähettämistä. Näin ollen, ensimmäinen päivä, jolloin kustannuksia voi hankkeelle kerryttää, on se päivä, jolloin ELY kehittämisavustus hakemus lähetettiin. 

Ota yhteyttä: keskustelemme mielellämme kanssasi tarkemmin.

ELY-keskus Kehittämisavustus – määrä ja maksaminen

Kuten yleensäkin yritystuissa, ELY kehittämisavustus ei ole 100% yritystuki, joten yrityksen tulee pystyä rahoittaa kehittämisavustuksella tuettavasta hankkeesta vähintään puolet itse.

ELY-keskus kehittämisavustuksen saadakseen yrityksen tulee pystyä demonstroimaan uskottava rahoitussuunnitelma ja kyky selviytyä projektin kustannuksista.

Kehittämisavustuksella ei sinällään ole ylärajaa, mutta de minimis -tukikatto asettaa ylärajan: EU-valtiontukilainsäädännöstä johtuen yritykselle ei voida myöntää yhteensä yli 200 000 euroa kehittämisavustusta tai muuta de minimis avustusta kuluvan verovuoden ja edellisen kahden verovuoden aikana.
Näin ollen ELY-keskus kehittämisavustuksen enimmäismäärä on tyypillisesti 200 000 euroa yritystä kohden.

On tärkeää huomata, että ELY-keskuksen kehittämisavustus maksetaan aina jälkikäteen. Tämän johdosta yrityksellä on hyvä olla omarahoitusosuus ja tuloja, joilla yritys kykenee rahoittamaan kehittämisavustushankkeensa kustannuksia ennen tilityksiä ELY-keskukselta.
Tosin vuodesta 2022 alkaen voidaan ELY-keskukselta hakea 30% ennakkomaksu myönnetyn kehittämisavustuksen kokonaismäärästä projektin alkaessa. 

Loput rahoituksesta maksetaan välitilityksin ja loppuraporttia sekä toteutuneita kustannuksia vastaan.

Kenelle ELY kehittämisavustusta myönnetään?

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille (pienet ja keskisuuret yritykset) 

Kehittämisavustusta myönnetään yrityksille, joilla on tarpeellinen määrä resursseja ja kilpailukykyä kehittäviin toimenpiteisiin, sekä edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

ELY-keskus kehittämisavustuksen kriteereitä

Kuten yllä mainittiin, ELY kehittämisavustuksella rahoitettavan projektin tulee olla tavanomaisesta toiminnasta erillinen kokonaisuus. 
Kehittämisavustuksella tavoitellaan tiettyjä rahoituksen vaikutuksia, jotka vaihtelevat ELY-keskuksittain ja hakuohjelmittain. Lähtökohtaisesti rahoituksen tulisi kuitenkin johtaa yritys parempaan tilanteeseen, kuin missä yritys oli ennen rahoitusta.

Ely-keskuksen kehittämisavustus on harkinnanvaraista valtionavustusta

Yrityksesi hakemus kehittämisavustuksesta kilpailee muiden yrityksien hakemuksia vastaan. Näin ollen rahoitushakemuksen laatu vaikuttaa merkittävästi siihen tuleeko yrityksesi saamaan rahoitusta ELY-keskus kehittämisavustus -instrumentilla.

Millaiset kehittämistoimenpiteet soveltuvat ELY kehittämisavustukseen?

Vuodesta 2022 lähtien ELY-keskus rahoittaa hankkeita useista eri budjeteista. Keskiössä ovat digitalisaatiota, ”vihreää siirtymää” ja kiertotaloutta tukevat hankkeet. Yrityksen toimenpiteiden tulee myös läpäistä ns. DNSH (do no significant harm)-tarkastelu, eli yritys ei saa projektillaan tai toiminnallaan olla merkittävästi ristiriidassa EU:n ympäristötavoitteiden kanssa. 

 

Mihin ELY Kehittämisavustusta ei myönnetä?

ELY kehittämisavustukseen kohdistuu erilaisia rajoituksia siitä riippuen, mistä rahoitusinstituutiosta ja ohjelmasta kehittämisavustusta ollaan hakemassa.

“Esimerkiksi maaseutuviraston myöntämässä kehittämisavustuksessa sallitaan usein olemassa olevan henkilöstön palkkakustannuksia, siinä missä ELY-keskuksen myöntämässä kehittämisavustuksessa palkkakustannuksiin hyväksytään vain uudet avainhenkilöt. “
kertoo Mikko Malhonen, Momentum Helsingin senior rahoitussuunnittelija.

ELY-keskus rajoitukset

ELY-keskuksen kehittämisavustukseen liittyvät rajoitukset ovat lakisääteisiä tai “ylikansallisia” (EU:n ryhmäpoikkeusasetuksesta johtuvia) rajoituksia, josta johtuen kyseistä yritystukea ei myönnetä ELY kehittämisavustuksen muodossa muun muassa seuraavissa tilanteissa:

ELY kehittämisavustuksesta on rajattu ulos seuraavat toimialat:

  • Kala-, maa- ja metsätalouden alkutuotanto
  • Maataloustuotteiden jalostus ja niiden kaupan pitämiseen 
  • Rakentaminen
  • EU:sta johtuvat toimialarajoitukset: Kuljetusala, laivanrakennusala, hiiliala, terästeollisuus, synteettikuituteollisuus, energiantuotanto tai -jakelu sekä energiainfrastruktuuri

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

ELY-keskus kehittämisavustusta ei myönnetä mm. seuraaviin kustannuksiin

 • Valmiit rakennukset tai maa-alueet
 • Tavanomaiset tietotekniikkajärjestelmät tai SaaS-maksut
 • Liikuteltava tai vuokrattava kalusto
 • Myyntiin ja markkinointiin liittyvät kustannukset
 • Yrityksen tavanomaiseen toimintaan liittyvät kustannukset
 • Hyväksyttyyn hakemukseen kuulumattomat kustannukset
 • Useita muita järjestelmä-, virasto- ja hakuohjelmoittain vaihtelevia rahoituksia
 

Varmistaaksesi, että yrityksesi kaavailema hanke ei sisällä ELY kehittämisavustuksen kannalta kiellettyjä kustannuksia, kannattaa olla yhteydessä Momentum Helsinkiin.
 

ELY kehittämisavustuksen hakeminen

On tärkeää harkita tarkoin, mistä järjestelmästä ja mistä ohjelmasta yrityksen kannattaa kulloinkin hakea ELY kehittämisavustusta.

Alkuvuoden 2022 tilanteen mukaan ELY-keskuksen kehittämisavustusta voi hakea kolmesta eri järjestelmästä: Aluehallinnon sähköisestä asioinnista, maaseutuviraston Hyrrä-palvelusta ja uudesta EURA2021 -järjestelmästä, joista jälkimmäisessä kuvataan tietyt hakuohjelmat määräaikoineen ja erityista voitteineen.

Saadakseen ELY kehittämisavustuksesta rahoitusta yrityksen on toimitettava paitsi itse yritystukihakemus, myös sen liitteet, kuten projekti- tai hankesuunnitelma, budjettilaskelmat, talousarviot ja taseen mallinnus.
Kehittämisavustusta hakevan yrityksen tulee laatia yksityiskohtainen hanketta koskeva hankesuunnitelma, jonka tulee sisältää hankkeeseen suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen sekä kustannuksineen. Myös hankkeella tavoitellut tulokset on kirjattava hankesuunnitelmaan.

Yrityksen kehityshankkeen vaikutukset on kuvattava erityisen huolellisesti. Huomioon on lisäksi tarkoin otettava aluekehitysstrategiat ja muut soveltuvat linjaukset.

 

Edellä mainittujen, ELY kehittämisavustuksen hankkimiseksi edellytettyjen liitteiden ja rahoitusmateriaalien suunnittelu, taustaselvitykset sekä niiden huolellinen laatiminen ovat aina ajallisesti pois yrityksen normaalista toiminnasta. 

Pahimmassa tapauksessa yrittäjä käyttää materiaalien valmistamiseen, sähköpostien lähettelyyn ja puheluiden soitteluun useita satoja tunteja työaikaa ilman takeita myönteisen rahoituspäätöksen saamisesta.

Mikäli rahoitusmateriaaleissa esiintyy edes vahingossa kiellettyjä kustannuseriä tai toimenpiteitä, voidaan ELY kehittämisavustushakemus hylätä suoraan tai avustuksen määrää merkittävästi leikata.

Useat yrittäjät turvautuvatkin Momentum Helsingin ammattilaisiin ELY kehittämisavustuksen edellyttämien valmistelujen ja rahoitusmateriaalien laatimiseksi, riskittömästi.

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoitusasiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssasi erilaisista vaihtoehdoista.

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio

 

Asiakaspalvelu:
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi