fbpx

EIC Pathfinder – EU:n tuki disruptiivisille ideoille

Tässä artikkeliparissa esittelemme yleisellä tasolla EU:n innovaatiorahaston kaksi melko uutta rahoitusinstrumenttia, EIC Pathfinderin sekä EIC Transitionin. Ensimmäisenä vuorossa on EIC Pathfinder, joka keskittyy rahoittamaan ensivaiheessa olevia yrityksiä sekä tutkimusryhmiä.

Artikkelit tarjoavat neutraalin katsauksen tukimuotoihin, ja suosittelemme lukijaa perehtymään myös EIC:n tarkempiin ohjeisiin, joihin tekstissä viitataan (EIC Work Programme 2022).

EIC lyhyesti

Euroopan Unionin alaisuudessa toimiva Horizon Europe -ohjelma on lanseerannut vuonna 2021 EIC:n eli European Innovation Counsilin (Euroopan Innovaationeuvoston). EIC on Euroopan ‘lippulaivaohjelma’, jonka avulla on tarkoitus tunnistaa, kehittää sekä laajentaa läpimurtoteknologioita ja muita huippuinnovaatioita. Kokonaisuuden taustalla on EU:n laajuinen tavoite torjua ilmastonmuutosta, saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä lisätä Euroopan kilpailukykyä. Nämä pääpiirteet näkyvät myös EIC:n myöntämissä rahoitusinstrumenteissa ja niiden kriteereissä.

Jokaisena vuonna pilottivaiheensa alusta 2014 EIC on houkutellut tuhansia aloittelevia yrityksiä ja tutkimusryhmiä kaikkialta Euroopasta kilpailemaan korkeatasoisesta rahoituksesta, investoinneista sekä liiketoiminnan kasvupalveluista. Ohjelma hyödyntää satojen asiantuntijoiden osaamista eri aloilta, kuten yrittäjyydestä, sijoittamisesta sekä tieteellisestä tutkimuksesta. Tämän osaamisen avulla valitaan lupaavimmat hankkeet ja yhteistyöverkoston avulla kiihdytetään näiden innovaatioiden pääsyä markkinoille.

EIC Pathfinder-ohjelma: Riskejä, innovaatiota ja rohkeutta

Pathfinder-ohjelma keskittyy ensivaiheen ideoihin ja teknologisiin läpimurtoihin: EIC:n tarkoitus on tukea rohkeiden ideoiden kartoittamista, toivottaa tervetulleeksi korkea riski ja korkea hyöty sekä poikkitieteellinen huippuluokan tiedeyhteistyö. Yksi erityinen piirre Pathfinder-ohjelmassa on syväteknologian (‘deep tech’) tutkimuksen ja kehityksen varhaisen vaiheen tukeminen.

“Pathfinder goes beyond what is already known. Visionary thinking can open up promising avenues towards powerful new technologies.”

EIC Pathfinder -ohjelmaan hakijat ovat tyypillisesti yrittäjyyteen pyrkiviä tutkijoita sekä tutkimusorganisaatioita, starup-yrityksiä, korkean teknologian pk-yrityksiä sekä teknologisesta kehityksestä ja innovaatiosta kiinnostuneita teollisuuden sidosryhmiä. Pathfinder jakautuu kahteen osaan: “EIC Pathfinder Open” ja “EIC Pathfinder Challenges” esitellään tarkemmin myöhemmin.

Ohjelmalla on käytössään 350M€ vuodelle 2022, josta tutkimusryhmä voi hakea maksimissaan 3-4 M€ rahoitusta projektilleen. Haku avautuu 1.3.2022 tai 15.6.2022 (Open/Challenges).

Haku on kohdennettu tutkimusyhteistyölle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakevan tutkimusryhmän konsortion täytyy muodostua vähintään kolmesta itsenäisestä toimijasta, joista jokainen on sijoittunut eri jäsenvaltioihin EU:n alueella tai assosioituneisiin maihin. Lisäksi vähintään yhden toimijan on sijoituttava johonkin EU:n jäsenvaltioon. Assosoituneella maalla tarkoitetaan esimerkiksi Horizon Europe -ohjelmaan liittyviä valtioita tai matala- ja keskituloisia maita (kts. EIC Work Programme 2022). Hakevan tutkimusryhmän konsortion toimijat voivat olla esimerkiksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä, yliopistoja, teollisuuden toimijoita ja/tai muita tutkimusorganisaatioita.

EIC Pathfinder Open

Open-hakuohjelma Pathfinderin alla on ns. yleinen kaikille tutkimusryhmille tutkimuksen aiheesta riippumatta. Jaettavaa rahoitusta on 183 M€ vuonna 2022. Hakukelpoisen idean täytyy täyttää kolme kriteeriä. Ensimmäisenä idean on oltava vakuuttava ja pitkän aikavälin vision omaava uusi teknologia, jolla on positiivinen vaikutus talouteemme ja yhteiskuntaamme. Lisäksi konsortiolla on oltava uusi ja kunnianhimoinen tieteellinen läpimurto, joka ohjaa edistystä tavoiteltua tekniikkaa kohti. Viimeisenä konsortion on osoitettava korkean riskin ja korkean tuoton tutkimuslähestymistapaa sekä metodologiaa, joka on uskottava ja vie kohti haluttua tavoitetta.

“You may set out to try things that will not work; you may be faced with questions that nobody knows the answer to yet; you may realize that there are many aspects of the problem that you do not master.”

Rahoitettavan projektin odotettuja lopputuloksia ovat todisteet siitä, että suunnitteilla oleva teknologia on mahdollista toteuttaa vahvalla tieteellisellä ja teknillisellä pohjalla. Lisäksi hankkeen tulosten tulee sisältää huipputasoisia tieteellisiä julkaisuja, joihin on avoin pääsy. Vaikka tutkimusryhmän vision odotetaan olevan hyödyllinen sen uusien markkinoiden luomisen, elämämme parantamisen tai globaalien haasteiden ratkaisemisen potentiaalin vuoksi, näitä ei odoteta saavutettavan EIC Pathfinder Open -projektin aikana. Tutkimusryhmän kuitenkin odotetaan ryhtyvän toimenpiteisiin, jotta tulevaisuuden käyttöönotto olisi mahdollista: Esimerkkinä tästä on mainittu riittävien immateriaalioikeuksien hankkiminen.

Hakeminen tapahtuu sähköisen portaalin (EU Funding & Tender Opportunities Portal) kautta 3.5.2022 mennessä. Hakemukseen kuuluu kaksi osaa: A-osassa kerrotaan hakijan hallinnollisia tietoja ja se täytetään suoraan verkossa. B-kohdassa syvennytään hankkeen tekniseen puoleen ja se on ladattava portaalista, täytettävä ja palautettava. Arvioinnin tuloksesta ilmoitetaan hakijalle viiden kuukauden kuluessa (ohjeellinen) ja, jos hakemus hyväksytään, apurahan sopimus allekirjoitetaan kahdeksan kuukauden kuluessa (ohjeellinen).

EIC:n asiantuntijat arvioivat ja pisteyttävät kunkin ehdotuksen ensin myöntämisperusteiden mukaisesti. Nämä perusteet ovat (esitettyjen lisäksi alakohtia jokaisessa kriteerissä):

  1. Erinomaisuus (60% painoarvo)
  2. Vaikuttavuus (20% painoarvo)
  3. Toteutuksen laatu ja tehokkuus (20% painoarvo)

Hakijalla on mahdollisuus arviointivaiheen jälkeen vastata asiantuntijoiden kommentteihin, mutta tiukilla reunaehdoilla. Tässä vaiheessa hakijan ei ole mahdollista muuttaa tai täydentää hakemustaan, vaan vain ja ainoastaan korjata asiantuntijoiden väärinymmärryksiä tai selventää jotakin tiettyä pointtia. Lopullisen päätöksen tekee erillinen riippumaton arviointikomitea alkuperäisten pisteiden sekä mahdollisen ‘vastaväitteen’ perusteella.

Jos hakijalle myönnetään rahoitus, se on tarkoitettu tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukikelpoisten kustannusten kattamiseksi. Näiden kustannusten tulee olla välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti EIC katsoo enintään 3 M€:n rahoituksen hakemukset kohtuullisiksi, mutta hyvin perusteltuna myös suuremmat hakemukset voidaan hyväksyä. Tämän apurahan rahoitusosuus tukikelpoisista kustannuksista on 100%.

EIC Pathfinder Challenges

Pathfinder-ohjelma eroaa avoimesta hausta keskittymällä tiettyihin aihioihin ja ongelmiin (esitelty jäljempänä). Jos palaamme EIC:n perustavanlaatuisiin tavoitteisiin, voimme huomata, kuinka Challenges-ohjelman eri osa-alueet tukevat koko EU:n tavoitteita ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen sekä huippuluokan tieteen saralla. Ohjelmalla halutaan siis rakentaa uusia tieteteen ja teknologian suuntaviivoja disruptoimalla nykyisiä ja avaamalla uusia markkinoita.

Jokaisen aihion yhteydessä EIC perustaa portfolion hankkeita, jotka tutkivat eri näkökulmia, kilpailevia lähestymistapoja tai toisiaan täydentäviä näkökohtia. Tämän tutkimuksen monimutkaisuus ja riskialttius edellyttävät monialaista yhteistyötä: Haasteportfolion projektien odotetaan olevan vuorovaikutuksessa keskenään pysyen joustavana ja reaktiivisena portfolion sisäisen sekä maailmanlaajuisen kehityksen edetessä.

Challenges-ohjelmalla on käytössään 167 M€, ja tämän summan oletetaan jakautuvan tasaisesti jokaisen aihioporfolion välille. Hakuaika alkaa 15.6.2022 ja loppuu 19.10.2022. Hakemuksessa on kaksi osaa: A-osa käsittelee geneerisiä hallinnollisia asioita ja B-osassa syvennytään hankkeen yksityiskohtiin. Hakemus lähetetään sähköisen portaalin kautta (EU Funding & Tender Opportunities Portal).

Hakeakseen ehdotuksen on täytettävä yleiset kelpoisuusvaatimukset sekä mahdolliset erityisvaatimukset tietylle haasteelle. EIC Pathfinder Challenges -ohjelma tukee yhteistyötä tutkimuksessa ja innovaatiossa, ja hakija voikin olla joko yksittäinen tai konsortio. On kuitenkin huomattava, että keskisuuret ja suuret yritykset eivät voi hakea yksittäisenä, mutta ne voivat olla osa vähintään kahden entiteetin konsortiota.

Hakijalla odotetaan olevan mahdollinen projekti, joka edistäisi jonkin haasteaihion tavoiteltua lopputulosta. Hankkeen tulee lisäksi sisältää huipputason tieteellisiä julkaisuja sekä riittävä muodollinen immateriaalioikeuksien suoja. Hankkeen arviointiprosessi etenee kahdessa osassa: Ensin projekteja arvioidaan yksittäin kolmen kriteerin perusteella (erinomaisuus 60%, vaikuttavuus 20%, toteutus 20%), jonka jälkeen erillinen asiantuntijaryhmä pyrkii kokoamaan optimaalisen portfoliokokonaisuuden.

Haasteaihoita on yhteensä kuusi ja jokainen näistä jakautuu tarkempiin tavoitteisiin. Lisäksi joillakin aihiolla on omia kriteereitä hakijoille. Tarkemmin näihin yksityiskohtiin voi tutustua EIC Work Programme 2022 julkaisussa.

  1. Hiilidioksidin ja typen hallinta sekä hyödyntäminen
  2. Keskipitkän ja pitkän aikavälin energian varastointi sekä integroidut järjestelmät
  3. Kardiogenomiikka
  4. Kohti terveydenhuollon jatkumoa: Teknologiat, jotka tukevat siirtymistä jaksottaisesta jatkuvaan terveydenhuoltoa
  5. DNA-pohjainen digitaalinen tiedontallennus
  6. Vaihtoehtoiset lähestymistavat kvantti-tiedonkäsittelylle, -kommunikaatiolle sekä -tunnistukselle.

Jos hakijalle myönnetään rahoitus, se on tarkoitettu tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukikelpoisten kustannusten kattamiseksi. Lähtökohtaisesti EIC käsittelee ehdotuksia, joiden rahoitusosuus on enintään 4 M€, mutta tämä ei kuitenkaan estä hakijaa esittämästä suuremman summan rahoitusta, jos tälle on asianmukaiset perustelut tai tietyn aihion ohjeissa on eri tavalla ilmoitettu. Rahoitusaste on 100% tukikelpoisista kustannuksista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Pathfinder nimensä mukaisesti on erinomainen vaihtoehto kansainvälisille tutkimusryhmille saada ideaansa eteenpäin. Jokaisen konsortion tulee tarkasti tutkia, täyttyvätkö kriteerit juuri heidän uniikin ideansa kohdalla, ja jos ne täyttyvät, on avustuksella mahdollista saavuttaa hienoja teknologisia edistysaskelia.

Lisätietoja:
EIC yleisesti
EIC Work Programme 2022


Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio tästä.

Lisää blogeja