fbpx

Business Finland Co-Innovation -rahoitus

Co-Innovation -rahoitus on Business Finlandin myöntämää rahoitusta, joka on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden ja useiden yritysten yhteishankkeisiin, joissa kehitetään yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita uuden liiketoiminnan tarpeisiin. Co-Innovation -rahoituksella voidaan rahoittaa Co-Creation -vaiheen läpikäyneitä, mutta myös suoraan ilman sitä valmisteltuja yhteishankkeita.

Co-Innovation -hankkeen osapuolina voivat olla useat tutkimusorganisaatiot ja useat yritykset. Tutkimusprojekteilta edellytetään kansainvälistä yhteistyötä ja parhaiten Co-Innovation -projekteja ovat tukeneet yritykset, joilla on jo vientiä ja kansainvälistä liiketoimintaa. Yhteishankkeen osallistujat määrittelevät yhteisen tavoitteen ja suunnitelman yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Milloin on oikea aika yhdistää tutkimusorganisaatioiden ja yritysten osaaminen innovatiiviseksi Co-Innovation -projektiksi? Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Paljonko Co-Innovation -rahoitusta voi saada?

Co-Innovation -rahoitus tutkimusorganisaatioille on tyypillisesti 70% kokonaiskustannuksista.

Projektien kesto on yleensä 2-3 vuotta. Rahoituksessa tutkimusorganisaatioille noudatetaan
Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoitusehtoja.

Yritysten rahoitus Co-Innovation –rahoituksen alla noudattaa Business Finlandin T&K-, eli tutkimus, kehitys ja pilotointi -rahoituksen yleisiä ehtoja. Co-Innovation -rahoituksen taso perustuu yrityksen kokoon, projektin sisältöön ja tavoitteisiin. Hakijayrityksillä on myös oltava riittävä rahoitus omarahoitusosuuden kattamiseksi.

Yritysten toiminnan tulee aina linkittyä tutkimusorganisaatioiden toimintaan ja
Co-Innovation -rahoitushakemuksessa on perusteltava miten yritys kytkeytyy yhteishankkeeseen. Yrityksen kasvutavoitteet ja strategiat tulee myös toteutua yhteisprojekteissa. Katso myös Business Finlandin T&K-rahoitus suuryrityksille.

Kuinka Co-Innovation -rahoitus toimii?

Co-Innovation -projekti lähtee liikkeelle asemasta, missä yritykset ja tutkimusorganisaatiot haluavat tehdä tutkimusta ja kehitystyötä yhdessä ja ovat tunnistaneet jo mahdollisen tutkimuskohteen. Mikäli tarvitset rahoitusta eri tutkimusvaihtoehtojen alustavaan selvittämiseen ja kartoittamiseen yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä, katso Business Finland Co-Creation -rahoitus.

Co-Innovation -hankkeen muodostaa useat tutkimusorganisaatiot ja yritykset. Minimissään hankkeessa on oltava kaksi yritystä, mutta mikäli projektissa on mukana tutkimusorganisaatioita, tulee yrityksiä olla vähintään kolme, joista vähintään kahden on täytynyt hakea T&K -rahoitusta Business Finlandilta.

ritysten rooli Co-Innovation -projektissa voi olla oman T&K -projektin edistäminen, tutkimuksen rahoittaminen tai esimerkiksi toisen yrityksen projektin alihankinta. Yrityksillä, jotka rahoittavat tutkimusprojektia tai toteuttavat oman T&K -projektin tutkimuksen rinnalla on ensisijainen neuvotteluoikeus tutkimusprojektin tulosten hyödyntämiselle, ellei yhdessä toisin sovita. Yritysten T&K-projektit ovat yritysten omia ja toteutetaan tutkimusprojektin rinnalla omina projekteinaan osana yhteishanketta. Yritysten projektit ovat yritysten omien kasvutavoitteiden ja strategioiden mukaisia.

Tutkimusorganisaatiot voivat muodostaa Co-Innovation -hankkeen myös keskenään ilman yrityksiä, mikäli hanke liittyy Business Finlandin Veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoittamiseen.

Tutkimusaiheiden tulee aina perustua tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhdessä kehittämiin ja suunnittelemiin tutkimusideoihin ja tarpeisiin.

Mitä Co-Innovation -rahoituksen hakijalta vaaditaan?

Konsortion koko on oltava hankkeen toteutumisen kannalta tarkoituksenmukainen, eli jokaisella osallistujalla pitää olla perusteltu rooli hankkeessa. Business Finland edellyttää tutkimusprojekteilta kansainvälistä yhteistyötä.

Etusijalla hakemuksissa on uskottavat pk- ja midcap-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevat projektit, joissa voi olla mukana myös suuryrityksiä. Yhteishankkeen osallistujilla on oltava yhteinen tavoite ja tarve tehdä projekteja yhteistyössä sekä suunnitelma yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. On hyvä pitää mielessä, että Business Finland rahoittaa vain sellaista tutkimusta, jonka tuloksia suomalaiset yritykset voivat hyödyntää vientiliiketoiminnassaan.

Co-Innovation -tutkimusprojektin on oltava luonteeltaan kunnianhimoinen ja tutkimustuloksien on oltava laajasti hyödynnettäviä, mahdollisesti myös konsortion ulkopuolella.

Lähtökohtaisesti rahoitetaan tutkimusorganisaatioiden ongelmakeskeistä, kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja tutkijaliikkuvuutta.

 

Esteeksi Co-Innovation –rahoituksen saamiselle voi tulla:
 • Kansainvälisen kasvun tavoite on liian vaatimaton tai se puuttuu kokonaan
 • Hankkeen myötä syntyvät vaikutukset ovat liian pieniä suhteessa tarvittavaan rahoitukseen
 • Hankkeessa ei ole tarpeeksi osallistujia tavoitteiden uskottavaksi saavuttamiseksi
 • Hankkeen suunnitelmassa yrityksen roolia ei ole selkeästi esitetty tai kaikkien osapuolien tarpeellisuutta
 • Yrityksellä on hoitamattomia taloudellisia velvotteita, muun muassa arvonlisävero, työntekijämaksut, hoitamatonta verovelkaa jne. tai se on menettänyt oman pääoman

Co-Innovation -rahoitusta myönnettäessä tärkeitä arviointikriteereitä on:
 • Tavoiteltu viennin kasvu suhteessa rahoituksen määrään
 • Hankkeen vaikutukset yrityksen kilpailuetuun kansainvälisillä markkinoilla
 • Ovatko yhteishankkeen osapuolet juuri oikeat haluttujen tulosten saavuttamiseksi
 • Jakautuuko hankkeen tekeminen tulosten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla
 • Hankkeen vaikutukset yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen
 • Onko yrityksen panostus järkevässä suhteessa tavoiteltaviin tuloksiin
 • Tutkimuksen kansainvälinen yhteistyö
 • Ratkaisun innovatiivisuus ja uutuusarvo: markkinapotentiaali, vaikutus yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään

   

Tutkimusprojekteissa jonkin alla olevista on toteuduttava:
 • Yhteishanke ulkomaalaisen organisaation kanssa, jossa on yhteiset tavoitteet, toimenpiteet ja projektisuunnitelma
 • Osaamisen liikkuvuus Suomeen tai Suomesta. Minimiehtona on 3htkk tutkijanvaihto
 • Osaamisen tai oikeuksien osto. Voi olla teknologian siirto, lisenssin tai muun käyttöoikeuden osto
 • Organisoitu tiedonvaihto, jolla hankitaan projektin hyödyksi tietoa

Co-Innovation -rahoituksen hakeminen

Haku Co-Innovation -rahoitukseen on aina auki. Mikäli hakija työskentelee tutkimusorganisaatiossa ennen hakemista kannattaa olla yhteydessä oman organisaation tutkimuksen tukipalveluihin ja sen jälkeen Business Finlandiin tutkimusrahoitustiimiin kanssa. Konsortio ja hankesuunnitelma on esiteltävä Business Finlandille ennen rahoituksen hakemista.

Mikäli Co-Innovation -hankkeen haluaa käynnistää yritys ensin kannattaa olla yhteydessä omaan Business Finland –asiakasvastaavaan. Mikäli sellaista ei vielä ole, kannattaa yhteystiedot katsoa Business Finlandin omilta verkkosivuilta. Myös yritysten tulee esitellä konsortio ja hankesuunnitelma Business Finlandille ennen rahoituksen hakemista.

Kun esittelystä päädytään idean jatkovalmisteluun Business Finland nimeää projektille yhteyshenkilön, joka toimii yhteyshenkilönä kaikkien osapuolien suuntaan.

Co-Innovation -yhteishankkeelle pitää olla yhteinen hankesuunnitelma. Yhteisessä hankesuunnitelmassa kuvataan hankkeen konkreettinen toteutus ja resursointi. Yhteishankkeelle yritysten ja tutkimusorganisaatioiden toimesta nimittämä koordinaattori täyttää yhteishankkeen päähakemus -lomakkeen ja osallistujat käyttävät osallistujahakemus -lomaketta. Lisätietoja Co-Innovation -rahoituksen hakemisesta Business Finlandin omilta verkkosivuilta

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää. 

Momentum Helsinki ja Business Finland Co-Innovation -rahoitus

Hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina syytä valmistaa erityisen huolellisesti. Huolellisesti valmistetut materiaalit parantavat mahdollisuutta onnistuneen rahoituksen saamiseksi.

Hakemuksen tekemisen ajankohta on myös valittava tarkasti: onko yritystoiminta sellaisessa vaiheessa, että rahoituksesta on kaikkein eniten hyötyä? Momentum Helsingin rahoitussuunnittelija auttaa mielellään sopivan rahoituksen järjestämiseksi. Asiantuntijamme tuntevat Co-Innovation -rahoituksen ja monet muut Business Finlandin rahoitusvaihtoehdot perinpohjaisesti ja ovat valmiina auttamaan. Ota yhteyttä mikäli kiinnostuit. Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle. Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi