Rakennerahastot osa 1: Mitä ja miksi rahoitetaan?

Tässä artikkeliparissa käsittelemme rakennerahastoja, jotka ovat EU:n alue- ja rakennepolitiikan mukaisia rahoitusinstrumentteja. Ensimmäisessä osassa käsittelemme erityisesti EAKR:n eli Euroopan aluekehitysrahaston erityistavoitteita, joiden edistämiseen yritykset voivat hakea avustusta. Näiden tavoitteena on kaventaa alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja ja varmistaa EU:n ja sen jäsenmaiden kestävä kasvu ja kilpailukyky. Kauden 2021-2027 ohjelma tähtää ennen kaikkea alueiden elinkeinorakenteen uudistamiseen, työllisyyden ja osaamisen parantamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen.

Myöhemmin julkaistavassa osassa kerromme hakemisesta konkreettisemmin, avaamme avustuksen määräytymistä sekä kuvaamme millaisia ominaispiirteitä hankkeisiin kuuluu. 

Lyhyesti sanottuna rakennerahastoista myönnetään harkinnanvaraista avustusta pääasiassa pk-yrityksille niiden toteuttamiin hankkeisiin, joilla on vaikutusta mm. yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen. Avustuksen määrä vaihtelee 1,5%-50% välillä hankkeen kokonaiskustannuksista. Lisäksi avustusta voidaan maksaa myös kertakorvauksena tai matka- tai palkkakustannuksen mukaan.

Suomessa rahoituksen myöntämisestä vastaavat ELY-Keskukset, sillä kuten yllä mainitaan, alueiden väliset erot, vahvuudet ja heikkoudet ovat ohjelman keskiössä. Tämän vuoksi neljällä eri alueella (Etelä-, Itä-, Pohjois- sekä Länsi-Suomi) on hieman erilaisia kehittämisavustuksen myöntämisedellytyksiä ja painopisteitä. joita käsitellään myöhemmin julkaistavassa osassa. Hakijan on myös hyvä huomata, että hakuajat vaihtelevat alueittain.

EAKR:n Toimintalinjat

Tässä osassa kuvaamme kolmea EAKR:n toimintalinjaa. Nämä ovat EU:n strategian mukaisia suuntia, joihin Suomi on halunnut keskittyä avustusta jaettaessa. Toimintalinjat jakautuvat myös erityistavoitteisiin, jotka avaavat toimintalinjaa yksityiskohtaisesti ja nostavat esiin Suomelle tärkeitä elementtejä. Eri alueet voivat joissakin tapauksissa painottaa eri erityistavoitetta, mutta suuria eroja niiden välillä ei ole: Esimerkiksi erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen nostetaan esille laajasti, sillä se on hyvin merkittävä koko Suomen alueella.

Innovatiivinen Suomi 

  • Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
  • Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
  • Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Hiilineutraali Suomi 

  • Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen
  • Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Saavutettavampi Suomi 

  • Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen
  • Vain Itä- ja Pohjois-Suomen hakijoille

Toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet siis kattavat kolme merkittävää teemaa, jotka kaikki liittyvät yhteen joiltain osin. Nämä teemat on tunnistettu tärkeiksi niin koko yhteiskunnan kuin pk-yritysten kehityksen kannalta, ja tämän vuoksi näitä halutaan rahoittaa.

Hyödyt yrityksille 

Kuten jo aiemmin mainittiin, yritykset voivat hakea EAKR:stä avustusta tietyt kriteerit täyttäviin hankkeisiin: Hankkeen täytyy ennen kaikkea sopia johonkin kolmesta toimintalinjasta, jonka sisältä vielä tarkennetaan erityistavoite. Painopiste on pk-yritysten hankkeissa, mutta myös suuremmillakin yrityksillä on mahdollisuus hakea ja saada avustusta, kuitenkin tarkemmilla reunaehdoilla. Hankkeen itsessään tulee olla yksilöity, selkeästi rajattu ja yrityksen tavanomaisesta toiminnasta poikkeava kehittämishanke. 

Kun yllä olevia ehtoja katsotaan kokonaisuutena, huomataan että yrityksen sekä yhteiskunnan edut sidotaan yhteen avustusta myönnettäessä. Näin ollen Innovatiivinen-Suomi toimintalinja on luonnollisin monelle yritykselle, mutta samalla se voi myös olla kilpailluin. Jos hakijayrityksellä onkin esimerkiksi tavoitteena kehittämishanke liittyen päästövähennyksiin, kierrätykseen tai riskienhallintaan, voi avustuksen saaminen olla vähemmän kilpailtua. 

Eräs kauden 2021-2027 uudistuksista on mahdollisuus hakea avustusta kertakorvauksena. Tämä tilanne on melko tarkkaan määritelty: Pk-yritys, joka tähtää kasvuun, voi hakea kertakorvausta kasvuliiketoiminnan käynnistämisen selvittämiseen. Tällaiselle hankkeelle täytyy määrittää yksi tai useampi konkreettinen ja mittava tavoite tai tuotos. Avustus maksetaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisten ja todennettavissa olevien tuotosten perusteella.

Koska rakennerahastojen avustuksilla on niin vahva alueellinen painotus, määrärahat vaihtelevat alueittain ja näin ollen ELY-keskukset linjaavat tarkemmin mm. investointien tukemisesta. Tukien määräytymisperusteet siis vaihtelevat alueittain, mutta yleisesti avustus on noin 1,5-40% kustannuksista: Hankkeen kustannuksiksi voidaan hyväksyä kohtuulliset ja hankkeen toteuttamisen kannalta olennaiset tukikelpoiset kustannukset. 

Jokaiselle alueelle yhteistä on kuitenkin se, että avustuksen saamiseksi yrityksen operatiivisen toiminnan rahoituksen tulee olla kunnossa hankkeen kokonaisrahoitus mukaan lukien: Koska avustus ei kata yli 40%:a hankkeen kustannuksista, on hakijalla oltava tarvittavat varat turvata loppuosa, joten hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta (esimerkiksi lainatarjoukset tai -päätökset).

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kävimme läpi, mitä ja miksi rakennerahastot rahoittavat. Rakennerahastoja on yhteensä kolme, mutta vain Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) jakaa avustuksia yrityksille, jonka vuoksi syvennyimme siihen tarkemmin. EAKR pitää sisällään kolme toimintalinjaa ja nämä jakautuvat puolestaan tarkempiin erityistavoitteisiin: Yritykset voivat hakea avustusta hankkeisiinsa, jos niillä on positiivinen vaikutus peilaten yllä määriteltyihin erityistavoitteisiin. Avustusten myöntämisestä vastaavat ELY-keskukset ja niiden määräytyminen vaihtelee alueittain. 

Lisää tietoa löydät Momentum Helsingin nettisivuilta.

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio tästä.

Lisää blogeja