EIC Transition – Laboratoriosta markkinoille

Tässä artikkeliparissa esittelemme yleisellä tasolla EU:n innovaatiorahaston kaksi melko uutta rahoitusinstrumenttia, EIC Pathfinderin sekä EIC Transitionin. Toisena on vuorossa EIC Transition, joka keskittyy jo ensiaskeleensa ottaneisiin hankkeisiin.

Artikkelit tarjoavat neutraalin katsauksen tukimuotojen pääpiirteisiin, ja suosittelemme lukijaa perehtymään myös EIC:n tarkempiin ohjeisiin, joihin tekstissä viitataan (EIC Work Programme 2022).

EIC lyhyesti

Euroopan Unionin alaisuudessa toimiva Horizon Europe -ohjelma on lanseerannut vuonna 2021 EIC:n eli European Innovation Counsilin (Euroopan Innovaationeuvoston). EIC on Euroopan ‘lippulaivaohjelma’, jonka avulla on tarkoitus tunnistaa, kehittää sekä laajentaa läpimurtoteknologioita ja muita huippuinnovaatioita. Kokonaisuuden taustalla on EU:n laajuinen tavoite torjua ilmastonmuutosta, saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä lisätä Euroopan kilpailukykyä. Nämä pääpiirteet näkyvät myös EIC:n myöntämissä rahoitusinstrumenteissa ja niiden kriteereissä.

Jokaisena vuonna pilottivaiheensa alusta 2014 EIC on houkutellut tuhansia aloittelevia yrityksiä ja tutkimusryhmiä kaikkialta Euroopasta kilpailemaan korkeatasoisesta rahoituksesta, investoinneista sekä liiketoiminnan kasvupalveluista. Ohjelma hyödyntää satojen asiantuntijoiden osaamista eri aloilta, kuten yrittäjyydestä, sijoittamisesta sekä tieteellisestä tutkimuksesta. Tämän osaamisen tuella valitaan lupaavimmat hankkeet ja yhteistyöverkoston avulla kiihdytetään näiden innovaatioiden pääsyä markkinoille.

EIC Transition: Pidemmälle, paremmin ja pitkäjänteisesti

Transition-ohjelma on tarkoitettu jo jonkinlaista validaatiota tietyistä ohjelmista saavuttaneille hankkeille (validaatio ainoastaan seuraavista: EIC Pathfinder, FET projektit, ERANET:in tietyt kategoriat, ERC Proof of Concept). Hankkeen tulee olla suorittanut mainitut ohjelmat vähintään 24 kuukauden sisällä, mutta tiimin ei tarvitse olla sama kuin aikaisemmassa ohjelmassa (todiste olemassa olevasta oikeudesta käyttää hankkeen materiaaleja vaaditaa). Teknologian tulee olla valmis seuraaviin vaiheisiin kohti tiettyjä sovelluskohteita, sen potentiaaliset alkuvaiheen markkinat tulee olla selvitettynä, kuten kilpailutilannekin, ja tutkimusryhmällä tulee olla motivaatio rakentaa monipuolinen tiimi.

Käytännössä tämä visio tarkoittaa sitä, että Transition-ohjelman rahoitus kohdistetaan hankkeille, joiden toimivuus on jo todettu ‘laboratorio-olosuhteissa’. Kun toimivuus on varmistettu, hanketta viedään eteenpäin kohti sopivaa sovellusympäristöä hyödyntämällä prototyyppejä, käyttäjätestejä ja formulointia, ja sille rakennetaan kestävä liiketoimintamalli. Projekti tulee kuitenkin luonnollisesti sisältämään myös tutkimusta, eikä kyseessä ole pelkästään markkinointiohjelma.

Projektin lopputulokseksi odotetaan kahta asiaa: Teknologian on todistettu toimivan aiotussa käyttökohteessa sekä liiketoimintamalli on alustavasti todistettu sopivaksi. Kun EIC Transition -prosessi on ohi, hankkeen toivotaan olevan valmis hakemaan Accelerator-ohjelmaan, joka käytännössä tarkoittaa sen hakevan lisärahoitusta sijoitusten muodossa eri käyttökohteisiin.

Transition-ohjelma jakautuu kahteen osaan samoin kuin Pathfinder: Noin puolet budjetoidusta rahoituksesta on kohdennettu tietyille aihiolle ja toinen puolisko avoimeen hakuun. Kokonaisuudessaan rahoitusta on 131 M€, josta 71 M€ on kohdennettu yleiseen hakuun ja 61 M€ aihioille. Hakuaika alkaa 1.3.2022 ja päättyy 28.9.2022. Ohjelmaan voi hakea joko yksittäisenä toimijana (ei suuryritykset), kahden entiteetin konsortiona tai suurempana konsortiona (maksimissaan 5 jäsentä). Jos kyseessä on suuri konsortio, vähintään yhden jäsenen täytyy olla jäsenvaltiosta ja muiden assosioituneista maista. Pienemmissä hakijoissa vaatimusta jäsenvaltiositeestä ei ole.

Hakuprosessi itsessään sisältää muutaman eri vaiheen. Kun hakemus on lähetetty hakuaikana (4.5.-28.9.2022), ja se sisältää sekä A- ja B-osan olettaen hankkeen olevan hakukelpoinen, se arvioidaan EIC:n asiantuntijoiden toimesta ja hakijalle ilmoitetaan yhdeksän viikon kuluessa. Jos hakemus läpäisee tämän ensimmäisen vaiheen, kutsutaan hakijat haastatteluun, jotka järjestetään 13 viikon kuluttua hakemuksen jätön määräpäivästä. Haastattelun jälkeen enintään kuuden hengen EIC-valamiehen toimesta. Hakijalle ilmoitetaan lopullisesta tuloksesta neljän viikon kuluessa haastattelusta.

Ensimmäisessä arviointivaiheessa vähintään kolme EIC:n asiantuntijaa pisteyttää hakemuksen seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Erinomaisuus (teknologia, tavoitteet, metodit)
  2. Vaikuttavuus (uskottavuus, taloudelliset ja yhteiskunnalliset edut, kelpoisuus sijoituskohteeksi)
  3. Toteutuksen laatu ja tehokkuus (tiimin laatu ja motivaatio, projektin virstanpylväät ja suunnitelma, resurssien allokaatio)

Näiden lisäksi EIC on asettanut viitekehyksiä naisjohtoisille yrityksille, yrityksille ja konsortioiden määrälle seuraavassa vaiheessa.

Haastattelussa hakija kertoo tarkemmin projektistaan nopeassa esityksessä, jonka jälkeen EIC:n valamiehistö kysyy tarkentavia kysymyksiä eri näkökulmista. Esityksen ja vastausten tulee olla linjassa aiemmin esiteltyjen kriteerien kanssa (erityisesti tiimin laatu ja projektin virstanpylväät). 

Jos hakijalle myönnetään rahoitus, se tulee kattamaan kaikki tukikelpoiset kustannukset eli sellaiset, jotka ovat välttämättömiä projektin onnistumiselle. EIC katsoo, että hakemukset, joissa EU:n rahoitusosuus olisi 0,5-2,5M€ ja joiden kesto olisi yhdestä kolmeen vuoteen, olisivat asianmukaisia. Hakija voi kuitenkin myös esittää suurempaa summaa, jos se on perusteltu ja selitetty erittäin hyvin.

EIC Transition Open 

Transition Open -ohjelmalla ei ole ennaltamääriteltyjä temaattisia prioriteetteja, joten se on avoin kaikille tieteen ja teknologian aloille sovelluskohteesta riippumatta. Hakijan on kuitenkin huomioitava aikaisemman validaation kriteeri. 

Millä tahansa alalla Transition-projektien tulisi tasapainoisesti osoittaa teknologista sekä markkinoiden/liiketoiminnan kehitystä esimerkiksi aikaisemman asiakaspalautteen kautta. Näiden toimien olisi teknologian kypsyysasteen mukaan oltava sopiva yhdistelmä tutkimusta, kehittämistä sekä validointia teknologian valmiuden lisäämiseksi, jotta sen kelpoisuus sopiviin käyttökohteisiin voidaan varmistaa. Toimien on joka tapauksessa kosketettava markkinoiden valmiutta siirtyä kohti kaupallistamista ja käyttöönottoa (esimerkiksi markkinatutkimus, liiketoimintamalli, kasvunäkymät, immateriaalioikeuksien suoja, kilpailija-analyysi) sekä muita asiaankuuluvia sääntelyn, sertifioinnin ja standardien näkökulmia, joiden tavoitteena on saada teknologia ja liikeidea valmiiksi sijoitusta varten.

EIC Transition Challenges

Transition Challenges -ohjelman 60,5M€:n budjetista puolet on varattu ‘vihreämpiä laitteita tulevaisuudelle’ aioholle, ja loput on tarkoitus jakaa tasaisesti muiden aihioiden kanssa. Hakuprosessi on samanlainen kuin Transition Open-ohjelmassa, mutta arvostelukriteereissä tarkastellaan myös sitä, millainen projektin potentiaalinen vaikutus on niihin tiettyihin tavoitteisiin, jotka aihiossa on määritelty.

Vuonna 2022 EIC keskittyy seuraaviin aihealueisiin, jotka eroavat kuitenkin EIC Pathfinder -ohjelman vastaavista:

  1. ‘Vihreämpiä’ laitteita tulevaisuudelle
  2. Puhtaan energiateknologian prosessi- ja järjestelmäintegraatiot
  3. RNA-pohjaisia ​​hoitoja ja diagnostiikkaa monimutkaisiin tai harvinaisiin geneettisiin sairauksiin

Tarkemmat kuvaukset aihioiden kriteereistä on esitetty EIC:n Work Programme 2022 -julkaisussa. 

Yhteenvetona voidaan todeta Transition-ohjelman olevan erinomainen jatko niille projekteille, jotka ovat jo käyneet läpi ensimmäisen vaiheen validointiprosessin. Esimerkiksi EIC Pathfinderista on luonnollista jatkaa eteenpäin jopa Accelerator-ohjelmaan asti, ja viedä projektia kohti kaupallistamista. Transition on rahoitussumman kooltaan pienempi kuin Pathfinder, joka johtuu todennäköisesti siitä, että suurin rahoitustarve on yleensä aivan alkuvaiheen ideoilla, eikä niistä välttämättä kaikki etene eteenpäin.

Lisätietoja:
EIC yleisesti
EIC Work Programme 2022


Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio tästä.

Lisää blogeja