fbpx

Business Finland T&K-rahoitus

T&K- eli Tutkimus, Kehitys ja Pilotointirahoitus on Business Finlandin myöntämää rahoitusta pk- ja midcap-yrityksille tutkimukseen, kehitykseen ja pilotointiin. Nimensä mukaisesti T&K-rahoitus voi kohdistua vain tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. T&K-rahoituksella rahoitetaan yrityksiä, jotka tavoittelevat merkittävää kasvua kansainvälisillä vientimarkkinoilla. 

T&K-projektin tulee olla kunnianhimoinen ja tuottaa yritykselle kansainvälistä kilpailuetua. Rahoituksesta on kova kilpailu ja Business Finland myöntää sitä harkinnanvaraisesti. T&K-projektissa tavoitellun vientipotentiaalin tulee olla vähintään 20-kertainen käytettyyn rahoitukseen verrattuna. T&K-rahoituksen määrä ja onko myönnettävä rahoitus avustusta vai takaisin maksettavaa lainaa määräytyy sen mukaan, onko projektissa tiedonhankintaa ja tutkimusta vai tuotteen tai palvelun kehittämistä.

T&K-rahoituksesta on kova kilpailu. Tästä syystä hakemus ja siihen liittyvät liitteet kannattaa valmistella ja suunnitella erityisen huolellisesti.


Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään läpi projekti, sekä rahoitustarpeesi kohta kohdalta.

Mihin T&K-rahoitusta voi käyttää?

Tiedonhankinta ja tutkimus

Mikäli T&K-rahoitusta halutaan käyttää tiedonhankintaan ja tutkimukseen, hyväksytään kustannuksiksi kaikki uuden tiedon luomisesta syntyvät kustannukset. Näitä voivat olla esimerkiksi palkat, sivukulut, yleiskustannukset, matkakustannukset, ostopalvelut ja laiteostot. Tiedonhankinta ja tutkimusprojektit saavat Business Finlandin T&K-rahoituksen avustuksena, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Uuden tiedon, jota projektilla hankitaan tulee lisätä yrityksen kansainvälistä kilpailukykyä. Tietoa voidaan hankkia yhteistyössä esimerkiksi yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa. On syytä ottaa huomioon, että tutkimustyön on oltava luonteeltaan kriittistä, eli vähintään toimialalle uutta tietoa, jonka tulokset luovat valmiuksia tulevaisuuden liiketoiminnalle. Avustuksella ei ole tarkoitus synnyttää valmista tuotetta tai palvelua.

 

Tuotteen tai palvelun kehittäminen

Tuotteen tai palvelun kehittämisellä tarkoitetaan nykyisten tuotteiden, palveluiden, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien merkittävää uudistamista tai kokonaan uusien kehittämistä. Kehittämistyöllä tarkoitetaan olemassa olevan tiedon ja taitojen hankkimista, yhdistämistä, muokkaamista ja käyttöä. Rutiininomainen ja säännöllisesti tehtävää työtä ei lasketa kehittämistyöksi.

Kustannuksia kehittämishankkeessa voi olla laajalta spektriltä, tutkimushankkeen tapaan aina palkoista laiteostoihin ja tarvikekustannuksiin. Pilotointiprojekteissa hyväksytään myös materiaali- ja tarvikekustannukset, suunnittelukustannukset, pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset ja tuotteistamispalvelut. Lisäksi hyväksytään pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset, sekä maa-alueiden, rakennusten ja koneiden projektin aikaiset vuokrat ja poistot.

Pilotointiprojektin tavoitteena on oltava uuden, kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan innovaation toimivuuden pilotointi ja asiakaspalautteen kerääminen. Tuotteen tai palvelun kehittämiseen T&K-rahoitus on takaisin maksettavaa lainaa.

Rahoitettava projekti voi sisältää sekä tutkimus- että kehitystyötä. Tällaisessa tilanteessa Business Finland arvioi projektin sisällön kokonaisuutena ja rahoituksen määrä ja luonne määräytyy tapauskohtaisesti.

Paljonko T&K-rahoitus on suuruudeltaan?

Avustus

T&K-rahoitus myönnetään avustuksena tiedonhankintaan ja tutkimukseen.
Rahoituksen tukiprosentti määräytyy hakijayrityksen koon mukaan.

Pk-yrityksille myönnetään enintään 50% projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista avustuksena, kun taas midcap-yrityksille tukiprosentti on 40%. Avustus maksetaan jälkikäteen raportoitujen ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

Tämä tarkoittaa sitä, että hakijayrityksellä on oltava tarvittavat varat hankkeen toteuttamiseksi ja maksamiseksi ensin itse.

Laina

T&K-rahoitus tuotteen tai palvelun kehittämiseksi ja pilotoinniksi myönnetään lainana. Laina voi kattaa korkeintaan 50% projektin kokonaiskustannuksista, mutta osuutta voidaan korottaa 70% tasolle hyvin perustellusta syystä.

Lainasta on mahdollista saada 30% ennakko projektin alussa ja loput lainasta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella projektin jälkeen. Laina on vapaiden markkinoiden lainainstrumentteihin nähden huomattavasti edullisempaa: korko on tällä hetkellä 1%, vakuuksia ei vaadita ja lyhennysvapaita vuosia voi olla 3-5 kappaletta.

Laina-aika on lähtökohtaisesti 7-10 vuotta. Mikäli projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan jättää osittain perimättä.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Tärkeimmät vaatimukset T&K-rahoitusta haettaessa ovat yrityksen valmiudet ja halukkuus kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen on oltava liiketoiminnassaan vaiheessa, jossa halutaan joko kehittää uusia innovatiivisia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja, tai luoda uutta osaamista. Kummassakin tilanteessa tavoitellaan kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla

Lisäksi yritykseltä vaaditaan:

  • Pk- tai midcap-yritys
  • Projektin vientipotentiaali on vähintään 20-kertainen T&K-rahoitukseen nähden
  • Tutkimusprojektissa on pyrittävä vähintään toimialalle uuden tiedon hankkimiseen
  • Business Finland edellyttää, että ilman rahoitusta projektia ei joko voitaisi toteuttaa ollenkaan tai se toteutettaisiin huomattavasti hitaammin tai suppeampana
  • Yrityksellä on riittävä oma rahoitus projektin kattamiseksi ja valmius maksaa projekti ensin itse, sillä rahoitus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella
  • Yrityksellä ei ole verovelkaa, josta ei ole sovittu maksusuunnitelmaa verottajan kanssa
  • Ei aikaisempia Business Finland -lainoja rästissä
  • Ei maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita

On hyvä tiedostaa, että Business Finland ottaa arvioinnissaan huomioon yrityksen taloudellisen tilanteen ja projektin sisällön lisäksi yrityksen resurssit toteuttaa T&K-projekti muun yritystoiminnan ohella.

Julkisen rahoituksen osuus aikaisemmista T&K-panostuksista sekä aikaisempien projektien toteutumisen ja tulosten hyödyntäminen otetaan myös huomioon.

Onko yrityksesi pk-, tai midcap-yrityksen sijaan suuryritys? Tutustu Business Finlandin T&K-rahoitukseen suuryrityksille.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää aiheesta. 

T&K-rahoituksen hakeminen

Ennen rahoituksen hakemista on vielä hyvä tutustua Business Finlandin rahoitusehtoihin. Rahoitushakemuksen voi jättää Business Finlandin verkkosivuilla, sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakemuksessa projektille on määriteltävä 2-5 konkreettista ja mitattavaa tavoitetta. Tavoitteiden on liityttävä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteiden saavuttamisella on suuri vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen saamiseksi
Business Finlandilta. 

 

Hakemuksen liitteinä on toimitettava enintään kaksi kuukautta vanha tuloslaskelma, tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta, sekä kuukausikohtainen kassavirtaennuste ja vuositasoinen tulos- ja rahoitusennuste.

Tarvittaessa Business Finland voi pyytää myös lisätietoja rahoituspäätöksen tekoa varten.  Lisätietoja rahoituksen hakemisesta Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Momentum ja Business Finland T&K-rahoitus

Hakemus ja sen mukana toimitettavat liitteet on tärkeää täyttää ja valmistella mahdollisimman huolellisesti. Hyvin suunnitellulla hankkeella on suurempi mahdollisuus saada myönteinen rahoituspäätös. Rahoituksen hakemisen ajankohta on hyvä myös suunnitella niin, että projektista on mahdollisimman paljon hyötyä yrityksen kasvustrategialle.

Aina ei ole helppoa hahmottaa täyttääkö projektisi rahoituksen kriteerit.

Momentumin rahoitussuunnittelijat tuntevat T&K-rahoituksen ja muut Business Finland -rahoitukset läpikotaisesti. Ota meihin yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua. Vaihtoehtojen kartoitus ja yhteydenotto on aina ilmaista.

 

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi