Business Finland NIY-rahoitus

NIY-, eli Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoitus on alle viisivuotiaille startup-yrityksille tarkoitettu Business Finlandin myöntämä rahoitus kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen. Rahoitusta hakevilla yrityksillä on oltava suuri liiketoimintapotentiaali ja kyky nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen. Yrityksillä on jo entuudestaan oltava merkittävää liikevaihtoa ja näyttöä kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Rahoituksen avulla voidaan vahvistaa yrityksen tiimiä, laajentaa uusille markkinoille ja kehittää liiketoimintamalleja ja kasvustrategiaa. Rahoitukseen valittavat yritykset ovat tyypillisesti hyödyntäneet muita Business Finlandin tarjoamia rahoituksia aikaisemmissa projekteissaan. 

NIY-rahoitusta myönnetään vähintään kolmessa jaksossa: ensimmäinen ja toinen jakso on avustusta ja kolmas takaisinmaksettavaa lainaa.


NIY-rahoituksesta on kova kilpailu ja hakijayritykseltä vaaditaan korkeaa kyvykkyyttä ja potentiaalia. Rahoitushakemus kannattaa tehdä erityisen huolellisesti. Momentum Helsinki auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Ota meihin yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä vaihtoehtoja.

Paljonko NIY-rahoitusta on mahdollista saada?

NIY-rahoitus myönnetään vähintään kolmessa vaiheessa. Ensimmäisen ja toisen jakson rahoitukset ovat 250 000 euroa avustusta (per jakso), jota ei tarvitse maksaa takaisin. Kolmannen jakson rahoitus on 750 000 euroa lainaa. Rahoitus kattaa 75% projektin kustannuksista. Ensimmäisen ja toisen jakson avustus maksetaan jälkikäteen väli- ja jaksoraporttien perusteella. Tästä syystä yrityksellä on oltava tarvittavat varat tai muuta rahoitusta toimintansa ja omavastuuosuuden kattamiseksi. Kolmannen jakson lainasta on mahdollista saada 30% ennakko.

Jokaisen jakson lopussa arvioidaan projektin tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttaminen on yksi edellytyksistä seuraavaan jaksoon etenemiselle. Tavoitteet sovitaan yhdessä Business Finlandin kanssa liiketoimintasuunnitelman pohjalta.Tavoitteiden saavuttamisen lisäksi yrityksen taloudellinen tilanne ja edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun vaikuttavat seuraavaan rahoitusjaksoon siirtymisen arvioinnissa.

Mikäli yrityksen toiminta etenee tavoitteiden mukaisesti ensimmäisen jakson aikana, yrityksen henkilöstö esittelee yritystään ja ideoitaan liiketoimintapaneelille, joka koostuu pääomasijoittajista, bisnesenkeleistä tai hallitusammattilaisista. Neuvoa antavan paneelin tarkoitus on arvioida yrityksen liiketoimintapotentiaalia, kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita. Paneeli antaa myös arvion yrityksen kasvukyvystä ja pääomasijoituskelpoisuudesta.

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

Mihin NIY-rahoitusta voi käyttää?

NIY-rahoitusta voidaan käyttää poikkeuksellisen laajasti yrityksen tavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Rahapalkkoja ja niihin liittyviä henkilösivukuluja voi olla 30% projektin kustannuksista. Palkkojen lisäksi rahoituksella voidaan kattaa ostoja: matkat, palvelut, aineet, tarvikkeet ja laitteet. Kaikkien kolmen jakson rahoitusta voidaan käyttää:

 • Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen nopean kasvun edellyttämiseksi
 • Kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin 
 • Tiimin vahvistamiseen
 • Ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen liittyviin toimiin
 • Kasvustrategian, prosessien ja organisaation kehittäminen nopean skaalautumisen tueksi

NIY-rahoitus on siitä poikkeuksellinen Business Finland –rahoitus, että sitä voidaan käyttää myös myyntiin ja markkinointiin. Vientiin liittyvä toiminta, muun muassa jakeluverkon perustaminen ei kuitenkaan kuulu rahoituksen piiriin. Hankinnoissa on myös noudatettava hankintalakia ja ostopalvelut intressiyhtiöiltä on kiellettyjä, poikkeuksena samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää NIY -rahoituksesta tai muista vaihtoehdoista yrityksellesi. 

Mitä yritykseltä vaaditaan?

NIY-rahoituksen saaneet yritykset ovat tyypillisesti keskimäärin 4-vuotiaita, 13 henkilöä työllistäviä ja yli 420 000 euroa liikevaihdoltaan. Niillä on keskimäärin yli miljoona euroa sijoitettuna omaan pääomaan ja noin 40 prosentilla yrityksistä on ulkomaalaisia sijoittajia. Yrityksen johdolla on kansainvälistä osaamista ja monella on myös jo kansainvälistä liiketoimintaa. NIY-rahoitusta hakevilla yrityksillä on oltava skaalautuva liiketoimintamalli ja edellytykset nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksiltä vaaditaan erittäin korkeaa kilpailukykyä ja lupausta

Näiden seikkojen lisäksi hakijayritykseltä vaaditaan:

 • Täysipäiväisesti työskentelevä johtotiimi, jolla on merkittävä omistus yrityksestä
 • Nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtäävä liiketoimintasuunnitelma
 • Jo olemassa olevaa kansainvälistä liikevaihtoa
 • Kilpailuetu, jolla on mahdollista saavuttaa merkittävä markkina-asema
 • Mahdollisuus ja halukkuus hankkia ulkopuolista rahoitusta tai yksityisiä pääomasijoituksia
 • Yritys omistaa liiketoiminnalle olennaiset IPR:t
 • Yrityksen tulee olla alle viisivuotias
 • Kaikista yrityksen kustannuksista vähintään 10% pitää olla suunnattu tutkimus- ja kehitystoimintaan vähintään yhtenä kolmesta edellisestä vuodesta
 • Tarvittavat varat omarahoitusosuuden kattamiseen, sillä rahoitus on enintään 75% projektin kustannuksista ja rahoitus maksetaan jälkikäteen
 • Uskottava rahoitussuunnitelma
 • Yrityksen kokoluokka on pieni. Työntekijöitä on oltava alle 50 ja vuosiliikevaihto maksimissaan 10 miljoonaa euroa.Huomionarvoista on, että
NIY-rahoitus ei ole de minimis-, eli vähämerkityksellistä tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yrityksen 200 000 euron de minimis -tukiraja kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana olisi tullut täyteen, voidaan NIY-rahoitusta silti hakea.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää NIY -rahoituksesta tai muusta sopivasta rahoituksesta yrityksellesi. 

Mitkä asiat voivat tulla NIY-rahoituksen esteeksi?

Edellisessä kappaleessa mainittujen vaatimusten lisäksi Business Finland asettaa tiettyjä ehtoja hakijayrityksille. Ennen rahoituksen hakemista kannattaa tarkistaa, ettei yrityksellä ole aikaisempia Business Finland -lainoja rästissä, ulosottovelkoja, maksuhäiriöitä tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa sovittu maksusuunnitelmaa. Mikäli yritys ei ole toimittanut tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukseen tai yrityksen tilinpäätöstä ei ole tarkastettu tilintarkastuslain mukaisesti, ei rahoitusta myöskään voida myöntää.

NIY-rahoitusta hakeva yritys ei saa olla syntynyt sulautumisen kautta tai jatkanut toisen yrityksen toimintaa. Poikkeuksena tilanteet joissa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita. Yrityksen tuotetta ei myöskään saa olla kaupallistettu toisessa yrityksessä aikaisemmin. Näiden seikkojen lisäksi yritys ei saa olla listautunut tai jakanut voittoa. Kielto kattaa osingonjaon, vapaan pääoman rahaston varojen jakamisen ja omien osakkeiden hankkimisen ja lunastamisen.

NIY-rahoituksen hakeminen

Rahoitushakemuksen voi jättää Business Finlandin verkkosivuilla, sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksessa on määriteltävä projektilla 2-5 mitattavaa tavoitetta, joiden tulee perustua yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan.

Tavoitteiden tulee liittyä projektin konkreettisiin tuloksiin ja liiketoiminnan kehittymiseen.
Business Finland seuraa tavoitteiden etenemistä ja niiden toteutumisella on merkittävä vaikutus seuraavaan rahoitusjaksoon siirtymisen kannalta.

Liitteeksi hakemukseen pyydetään tilintarkastajan raportti, jolla todistetaan että yritys on kohdistanut vähintään 10% kaikista kustannuksistaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhtenä kolmesta hakemusta edeltävästä vuodesta. Muita toimitettavia liitteitä on kassavirtaennuste, enintään kaksi kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina, sekä vuositasoinen tulos- ja rahoitusennuste.

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta
Business Finlandin omilta verkkosivuilta. Hakemisen yhteydessä kannattaa tutustua huolellisesti Business Finlandin rahoitusehtoihin.

Momentum ja Business Finland NIY-rahoitus

Hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina tärkeää valmistella erityisen huolellisesti. Rahoituksen hakemisen ajankohta on hyvä myös suunnitella niin, että projektista on mahdollisimman paljon hyötyä yrityksen tavoitteille.

NIY-rahoitus
on erittäin kilpailtua ja hakijayrityksiltä vaaditaan poikkeuksellisen suurta lupausta.

Momentum Helsingin ammattilaiset voivat auttaa rahoitushakemuksen ja tarvittavien liitteiden tekemisessä. Rahoitussuunnittelijamme tuntevat NIY-rahoituksen ja monia muita täydentäviä rahoitusinstrumentteja läpikotaisesti.

Ota meihin
yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi.Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua. Vaihtoehtojen kartoitus ja yhteydenotto on aina ilmaista.

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi