Business Finland Energiatuki

Business Finland  voi myöntää energiatukea energiajärjestelmien muuttamiseksi vähähiilisemmiksi. Suurimpana painopisteenä energiatuessa ovat hankkeet, jotka keskittyvät uusien ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoon ja erityisesti uuteen teknologiaan. Energiatuella voi myös tehdä energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyviä investointeja.

Energiatuki voidaan myöntää sekä yrityksille että yhteisöille, investointihankkeisiin tai energiakatselmuksia ja -analyysejä sisältäviin selvityshankkeisiin. Tuella on aina oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseksi. Organisaation koolla ei ole merkitystä energiatuen myöntämisen suhteen, mikä tekee siitä poikkeuksellisen Business Finland -rahoituksen.


Energiatuen ehdot ovat yksityiskohtaisia riippuen hankkeen luonteesta ja investoitavan teknologian vaikutuksista energiatehokkuuteen ja -säästöön. Ensisijalla on erityisen huolellisesti valmistellut hakemukset. Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään yhdessä läpi hanke ja rahoituksen tarpeesi. Vaihtoehtojen kartoitus on aina ilmaista.

Paljonko energiatukea voi saada?

Energiatuki on avustusta jota ei tarvitse maksaa takaisin. Investointihankkeessa kustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa, mutta Business Finland ei aseta energiatuki -hankkeille ylärajaa.

Hankkeen tukiprosentti määräytyy hankkeen luonteen ja käytettävän teknologian mukaan seuraavasti:

Uusiutuvan energian investoinnit, investointihankkeet:

 • Puupolttoaineisiin perustuvat lämpökeskushankkeet 10%
 • Lämpöpumppuhankkeet 15%
 • Aurinkolämpöhankkeet 20%
 • Kaatopaikkakaasuhankkeet 15%
 • Pientuulivoimahankkeet 20%
 • Pien-CHP- eli sähkön ja lämmön yhteistuotantohankkeet 15%
 • Aurinkosähköhankkeet 15%
 • Biokaasuhankkeet 25%
 • Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 50%
 
Energiatuki lämmöntuotantoon

Lämpöpumppuhankkeissa jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet lasketaan energiansäästöhankkeiden tukiprosenttien mukaan. Sähkön ja lämmön yhteistuotantohankkeissa laitoksen sähkötehon on oltava alle 1 MWe. Yli 1 MW:n lämpöpumppuja voidaan tukea, jos hankkeessa käytetään uutta teknologiaa tai kyseessä on matalalämpöverkkoon liitettävä hanke. Mikäli energiatuki -hankkeessa käytetään ylijäämälämpöä lämpöpumpun energialähteenä, voidaan tavanomaisen teknologian tapauksessa tukea lämpöpumppuja aina 5 MW:n kokoluokkaan asti. Uuden teknologian osalta on mahdollista tuke myös 5 MW:n ylittäviä lämpöpumppuhankkeita. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille lämpökeskuksille, jotka käyttävät uusiutuvia energianlähteitä poisluettuna käynnistyspolttoaine ja vähäinen huippukäyttö.


Energiatuki sähköntuotantoon

Sähköakkuihin liittyviä energiatuki -hankkeita voidaan tukea ainoastaan, jos samalla investoidaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin tai energiatehokkuutta parantaviin koneisiin ja laitteisiin. Energiavarastoon liittyvien kustannusten enimmäismäärä saa olla 50% hankkeen kokonaiskustannuksista. 1-5 MW:n sähkötuotantohankkeita tuetaan, jos hakijalla on esittää pitkäaikainen sähkönmyyntisopimus tai muu pitkäaikainen ostaja.

Energiatuki polttoaineiden tuotantoon

Biopolttoainehankkeissa energiatukea voidaan myöntää ainoastaan laitoksiin, joissa ei käytetä raaka-aineena jalotuskelpoista tukki- tai kuitupuuta. Biokaasuhankkeissa liitteenä vaaditaan suunnitelma mädätteen jatkojalostuksesta ja käytöstä. Biokaasun käyttöön liittyviä koneita ja laitteita tuetaan ainoastaan hankkeissa joissa samalla investoidaan uuteen biokaasukapasiteettiin. Polttoaineen jakeluun liittyvien hankkeiden osalta tukea myönnetään ainoastaan tuotantolaitoshankkeiden yhteydessä.

 
Energiatuki tavanomaiseen teknologiaan 

Energiansäästöä ja -tehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2022. Selvityshankkeet:

 •  
 • Energiatehokkuussopimuksiin liittyvät Motiva-tyyppiset energiakatselmukset kuntasektorille, mikro- ja pk-yrityksille 50%
 • Muut Motiva-tyyppiset energiakatselmukset ja -analyysit 40%
 • Motivan täsmäkatselmus-pilotti 2021-2022
 

Investointihankkeet:

 • Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille 20%
 • Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua 25%
 • Mikäli yritys tai yhteisö ei ole liittynyt energiatehokkuussopimukseen, mutta käyttää ESCO-palvelua 15%

Energiatehokkuussopimuksista lisätietoja saa palveluiden omilta sivulta. Tukea voidaan myöntää myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille, mikäli hanke sisältää uutta teknologiaa. ESCO-palveluiden osalta edellytetään vähintään 50% säästötakuuta ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä on oltava vähintään 80% todentamisjakson aikana euromääräisesti laskettuna.

Uudelle teknologialle voidaan myöntää tapauskohtaisesti 5% korotettua tukea. Mikäli perusteet ovat erittäin hyvät ja hankkeen teknologian käyttöönottoon liittyvät riskit ovat suuria, voidaan myöntää myös korkeampi korotus energiatukeen. Erityisesti suurissa demonstraatiohankkeissa tukiprosentti määritellään tapauskohtaisesti. Suurille yrityksille enimmäistukitaso on kuitenkin aina 30%, myös uuden teknologian hankkeissa.

Mitä energiatuen hakijalta vaaditaan?

Ennen energiatuen hakemista kannattaa tarkistaa ettei hakijalla ole aikaisempia Business Finlandin lainoja rästissä, ulosottovelkoja, maksuhäiriöitä tai muita taloudellisia vaikeuksia. Yrityksellä on myös oltava investoinnin tai selvityksen edellyttämää omaa tai vierasta rahoitusta.

Rahoitus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella, joten hakijalla on oltava riittävät varat koko hankkeen maksamiseksi ensin itse.
Energiatukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen syntyneisiin kustannuksiin, joten hanketta ei voi aloittaa ennen rahoituksen hakemista.

Lisäksi energiatuen hakijalta vaaditaan:

 • Uusiutuvan energiantuotantoon, energiansäästöön tai -katselmukseen liittyvä hanke
 • Organisaatio on yhteisö tai yritys
 • Rahoitusta ei voi hakea pakollisten, eikä energiatehokkuuslain mukaisten ympäristövelvoitteiden tai energiakatselmuksen tekemiseen
 • Yrityksen on oltava maksukykyinen
 • Myönteisen tukipäätöksen aikataulua on noudatettava


On hyvä muistaa ettei energiatuki ole vähämerkityksellistä, eli de minimis -tukea, eli vaikka hakijayritys tai yhteisö olisi saanut jo 200 000 euroa de minimis -ehtoista tukea kahden edellisen ja kuluvan verovuoden aikana, voidaan energiatukea silti myöntää.

Mihin energiatukea voi käyttää?

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä.

Etusijalla energiatuen myöntämisessä on hankkeet, joissa investoidaan uuteen teknologiaan. Uudella teknologialla tarkoitetaan ratkaisuja, joita ei ole Suomessa aikaisemmin käytetty ja jotka ovat keskeisiä energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta pitkällä aikavälillä. Ajatuksena on, että uuden teknologian käyttöönottoon liittyy aina ylimääräisiä kustannuksia ja suurempia riskejä, kuin tavanomaisiin keinoihin. Silti myös tavanomaisen teknologian hankkeita voidaan tukea harkinnanvaraisesti, kunhan hankkeet on valmisteltu ja suunniteltu erityisen huolellisesti.

Hyväksyttäviä kustannuksia hankkeissa ovat:

 • Hankkeeseen kohdistuvat rahapalkat työajan seurannan mukaisesti
 • Henkilösivukustannukset
 • Selvityshankkeissa voidaan hyväksyä myös matkakustannukset
 • Aine- ja tarvikekustannukset
 • Laitehankinnat
 • Ostetut palvelut
 • Tilintarkastajan tarkastusraportin luomisesta syntyvät kustannukset

Muista että kustannuksia voidaan tukea ainoastaan myönteisen rahoituspäätöksen saapumispäivästä alkaen.

Mitkä asiat voivat tulla energiatuen saamisen esteeksi?

Hakijayritykseen tai yhteisöön koskevista vaatimuksista lisää kappaleessa “Mitä energiatuen hakijalta vaaditaan?”. Näiden seikkojen lisäksi Business Finland rajaa tiettyjä toimialoja ja hankkeita Energiatuen ulkopuolelle. Tarkasta nämä seikat kun punnitsen rahoituksen hakemista:

 • Asuinkiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt ovat tuen ulkopuolella
 • Tukea ei myönnetä organisaatioille, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta
 • Tukea ei voida myöntää kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille
 • Yli 1MW:n lämmöntuotantohankkeille voidaan myöntää tukea vain, jos kyse on uudesta teknologiasta tai matalalämpöverkkoon liitettävästä laitteistosta
 • Tukea ei myönnetä lämmöntuotantohankkeisiin joissa siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon
 • Tukea ei voida myöntää sähkökattiloiden hankintaan, ellei itse kattilaan liity uutta teknologiaa
 • Yli 5MW:n sähköntuotantohankkeille voidaan myöntää tukea vain uuden teknologian hankkeissa
 • Tukea ei voida myöntää vesivoimahankkeille
 • Tukea ei voida myöntää puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston hankkimiseen, poisluettuna uuden teknologian hankkeet
 • Tukea ei voida myöntää valaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin
 • Rakennusten eristämiseen, kylmäkalusteiden ja -laitteiden oviin tai kansiin ei myöskään voida myöntää tukea
 • Savukaasupesureihin tai niihin liittyviin lämmöntalteenottoinvestointeihin ei voida myöntää tukea, mikäli lämpökeskuksen teho ylittää 10MW tai jos hanke liittyy päästökauppalaitokseen
 • Uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuushankkeisiin voidaan myöntää tukea vain, jos käytössä on uutta teknologiaa, pientuulivoimaa tai aurinkosähköä
 • Energiatukea ei voida myöntää maatilan yhteydessä toteutettaviin hankkeisiin, ellei 80% tuotetusta energiamäärästä käytetä maatilan ulkopuolella. Maatila ei kuitenkaan voi olla rahoituksen hakija
 • Mikäli jätteenpolttolaitoksen polttoainekäytöstä suuri osa on jätepohjaista kierrätyspolttoainetta, ei myöskään tukea voida myöntää

Asunto-osakeyhtiöt ja asuinkiinteistöt voivat saada tukea Ympäristöministeriön alaiselta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. Öljylämmityksen vaihtamiseksi ekologisempaan lämmitysmuotoon voi saada tukea ELY-keskuksilta. Teknisissä ratkaisuissa saa apua Maakunnalliselta energianeuvojalta.

Energiatukea ei myöskään voi käyttää:

 • Yrityksen tai yhteisön normaaliin toimintaan, yleiskustannuksiin tai edustuskuluihin
 • Pankki- ja rahoituskustannuksiin
 • Toimistolaitteiden, autojen ja muiden kestokulutushyödykkeiden hankintaan
 • Kustannuksiin jotka eivät olennaisesti kuulu projektiin

Energiatuen hakeminen

Kun olet tunnistanut mahdollisen projektin joka täyttää yllä mainitut kriteerit, kannattaa tutustua huolellisesti Business Finlandin rahoitusehtoihin.


Energiatukea, muiden Business Finland -rahoitusten tapaan, voidaan hakea Business Finlandin verkkosivuilta sähköisestä asiointipalvelusta. Hakemus, liitteet ja projektisuunnitelma on aina syytä tehdä erityisen huolellisesti. Valmiita liitepohjia voi ladata ja hankkia lisätietoja hakemisesta Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Momentum ja Business Finland Energiatuki

Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijat voivat auttaa rahoitusstrategian ja hakemuksen tekemisessä. Asiantuntijamme tuntevat energiatuen ja muut Business Finlandin rahoitusvaihtoehdot ja ovat valmiita auttamaan.

Ota meihin
yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoituskonsultointi on aina maksuton.

Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähetämme hakemuksen rahoittajataholle. Mikäli hanke tarvitsee lisäksi Business Finlandin ulkopuolista rahoitusta olemme valmiita konsultoimaan ja auttamaan. Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoitusasiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssasi erilaisista vaihtoehdoista.

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi